Protokoll utskottssammanträde 2006/07:25

Finansutskottets protokoll 2006/07:25

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25

 

DATUM

2007-04-17

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 

§ 2

Reserapporter

OECD i Paris

Ulf Sjösten (m), delegationsledare vid finansutskottets och skatteutskottets besök på OECD i Paris, gav sina synpunkter på besöket och meddelade att arbete pågår med en gemensam rapport från resan.

Världsbankens möte om fattigdomsbekämpning

Christer Nylander (fp) rapporterade från den konferens om fattigdomsbekämpning som Världsbankens parlamentariska nätverk anordnade den 15–17 mars i Kapstaden, Sydafrika. Från finansutskottet deltog också Anna Lilliehöök (m).

 

§ 3

Riksrevisionens årsredovisning för 2006 (FiU18)

Föredragning och behandling av 2006/07:RRS10 Riksrevisionens årsredovisning för 2006.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Utvärdering av penningpolitiken (FiU27)

Anmäldes promemoria om Norges modell för utvärdering av penningpolitiken.

Utskottet beslutade med anledning av promemorian att under våren sända en delegation från finansutskottet till Norge för att studera den norska modellen för utvärdering av penningpolitiken. Kansliet fick i uppdrag att planera resan och återkomma till utskottet med förslag till tidpunkt och program. Intresserade ledamöter kan anmäla sig till kansliet.

 

§ 5

Yttrande över Försäljning av statliga bolag (FiU1y)

Fortsatt behandling av prop. 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag och motioner.

Ledamöterna från (s), (v) och (mp) föreslog att utskottet tar initiativ till en revisionsliknande utredning om hur de finansiella marknaderna påverkas när staten avyttrar SBAB och Nordea samt hur försäljningarna påverkar statens intäkter och utgifter.

Ordföranden yrkade avslag på förslaget till initiativ med hänvisning till att Riksrevisionen i en serie granskningar under perioden 2007-2012 kommer att granska regeringens försäljning av de statliga bolagen.

Jörgen Hellman (s) begärde votering.

Vid företagen votering biföll utskottet ordförandens avslagsyrkande med röstetalet 9 (m, c, fp, kd,) – 8 (s, v, mp).

Ledamöterna från (s), (v) och (mp) begärde att få reservera sig till protokollet (bilaga 2).

 

§ 6

Inhämtande av yttrande över tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2007 

Finansutskottet beslutade att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast tisdagen den 22 maj kl. 14.30 yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 (punkterna 18–54) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Inhämtande av yttrande över regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2006

Finansutskottet beslutade att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast tisdagen den 22 maj kl. 14.30 yttra sig över regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2006 (skr. 2006/07:101) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

Inhämtande av yttrande över regeringens skrivelse 102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Finansutskottet beslutade att bereda socialutskottet och utbildningsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 22 maj kl. 14.30 yttra sig över regeringens skrivelse om Utvecklingen inom den kommunala sektorn (skr. 2006/07:102) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts bered­nings­område.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 9

Överlämnande av förslag i 2007 års ekonomiska vårproposition

Finansutskottet beslutade att till konstitutionsutskottet överlämna punkterna

4–14 i 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 10

Beslut om yttrande över Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Föredrogs och behandlades skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och motion 2005/06:K430 av Tobias Krantz m.fl. (fp) yrk. 6.

Utskottet beslutade att yttra sig i ärendet.

 

§ 11

Val av arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering av finansieringsprincipens tillämpning

Utskottet beslutade att utse Anna Lilliehöök (m), Ulla Andersson (v), Tommy Ternemar (s), Emma Henriksson (kd), Mikaela Valtersson (mp), Jörgen Hellman (s) samt Jörgen Johansson (c) till att ingå i arbetsgruppen. Gruppens första möte blir som tidigare beslutats tisdagen den 8 maj efter utskottets sammanträde.

 

 

Justering av protokoll

Justerade protokoll från finansutskottets sammanträden den 10 april med  tillägg samt den 12 april.

 

 

Vid protokollet

 

 

Dagmar Åsander-Falkkloo    

 

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor

  1. Närvaro- och voteringsförteckning
  2. Reservation till protokollet (s, v, mp)

 

 


                                                Bilaga 1

17/4

§§ 1-4

§ 5

§ 6-

 

 

 

 

N

V

 

 

 

V

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Pär Nuder (s) vice ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

x

 

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

0

 

x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

 I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.


Reservation till protokoll 2006/07:25                             Bilaga 2

 

(s), (v), (mp) anför:

 

I samband med att Riksrevisionen inrättades beslutade riksdagen att utskotten skulle ha möjlighet att beställa utredningsinsatser av revisionsliknande karaktär och att det för detta ändamål skulle avsättas resurser i statsbudgeten. Konstitutionsutskottet skrev i sitt betänkande att de ”granskningar av revisionsliknande slag som det kan finnas behov av inom riksdagen bör enligt utskottets mening – på grund av vikten av oberoende för den nya revisionsmyndig­heten – genomföras vid sidan av revisionsmyndigheten” (bet. 2000/01:KU8, s. 19f).

 

Med anledning av de planerade utförsäljningarna av de statliga bolagen och de stora värden som de omfattar anser vi att finansutskottet borde ha beslutat om en revisionsliknande utredning, även om Riksrevisionen planerar att göra en granskning. Riksrevisionen gör sin egen granskning utifrån sin roll, och det kan inte riksdagen påverka. Finansutskottet har ett eget särskilt ansvar att utifrån sin position särskilt bevaka och granska den påverkan de planerade utförsäljningarna har på utskottets ansvarsområden.

 

Finansutskottets roll är att bl.a  att följa den finansiella marknaden. Den finansiella marknaden präglas av en oligopolsituation med få stora aktörer. Vi anser att finansutskottet skall initiera en revision om hur de finansiella marknaderna påverkas när staten avyttrar SBAB och Nordea.

 

Det är värt att notera att av det som hittills framkommit om Riksrevisionens planerade granskning, visar inget att myndigheten avser att revidera privatiseringarnas konsekvenser för konkurrensen på bankmarknaden och de samhällsekonomiska effekterna av privatiseringen.

 

Utförsäljningarna av de statliga bolagen påverkar också statens intäkter och utgifter, det är också därför väsentligt att Finansutskottet genom en intern revisionsutredning kunde granska det utfallet.