Protokoll utskottssammanträde 2006/07:25

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:25

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

Utskottssammanträde 2006/07:25

 

Datum

2007-03-27

Tid

11.00–11.15

Närvarande

Se bilaga 1

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justeras protokoll 2006/07:24

 

§ 3

Kanslianmälningar

-          Anmäls förfrågan från Elöverkänsligas riksförbund att uppvakta utskottet med anledning av behandlingen av motioner om strålningsskydd. Utskottet förordar att förbundet kontaktar respektive partigrupp.

-          Anmäls inkommen skrivelse från Kjell-Erik Karlsson. Uppdras åt kansliet att besvara skrivelsen.

-          Anmäls att konstitutionsutskottet bereder övriga utskott möjlighet att yttra sig över skrivelse 2006/07:75.

 

§ 4

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Anmäls på nytt protokollsutdrag 2006/07:18 från utrikesutskottet om att bereda två ärenden gemensamt i ett sammansatt utskott (UFöU).

 

Enligt riksdagsordningen 4 kap. 8§ kan utskott överenskomma med annat utskott att de skall bereda ärende gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott.

 

Ett Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon har föreslagits i prop. 2006/07:72 som remitterats till utrikesutskottet för beredning. Motionstiden går ut den 21 mars.

 

Dessutom har utrikesutskottet underhand informerats om att ytterligare en proposition om väpnad svensk styrka i utlandet, vilket även den berör försvarsutskottets beredningsområde, är att förvänta i närtid.

 

Båda ärendena berör även försvarsutskottets beredningsområde, varför utrikesutskottet beslutat föreslå att dessa ärenden bereds i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott, UFöU.

 

Försvarsutskottet beslutar, med ändring av sitt beslut den 22 mars 2007, att bereda båda ärendena i ett sammansatt utskott.

 

Förordnas följande ledamöter i FöU att vara ledamöter resp. ersättare i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU).

 

Ledamöter

Ulrica Messing (s)

Peter Jonsson (s)

Åsa Lindestam (s)

Rolf Gunnarsson (m)

Karin Enström (m)

Staffan Danielsson (c)

Allan Widman (fp)

Else-Marie Lindgren (kd)

Peter Rådberg (mp)

Suppleanter

Michael Hagberg (s)

Mats Berglind (s)

Inger Jarl Beck (s)

Isabella Jernbeck (m)

Rolf K Nilsson (m)

Patrik Forslund (m)

Rosita Runegrund (kd)

Gunilla Wahlén (v).

 

§ 5

Justering

Fortsätts behandlingen av betänkande FöU6 Behandling av personuppgifter inom Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts underrättelseverksamhet.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande FöU6 justeras.

 

1 reservation anmäls av (v, mp)

1 reservation anmäls av (v)

 

§ 6

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Jimmy Lee Ormi

 

Justeras            2007-03-27

 

 

                            Ulrica Messing

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:24

 

§1-6

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Ulrica Messing (s), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karla López (mp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ers. Kerstin Hermansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande