Protokoll utskottssammanträde 2006/07:26

Civilutskottets protokoll 2006/07:26

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26

 

DATUM

2007-04-17

TID

kl. 11.00-12.15

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 12 april 2007.

 

 

§ 2

Planfrågor

 

Fortsattes behandlingen av motioner om planfrågor.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU19, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes särskilda yttranden av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 3

Fastighetsrättsliga frågor

 

Fortsattes behandlingen av motioner om fastighetsrättsliga frågor.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU20, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamoten från Vänsterpartiet samt ett särskilt yttrande av ledamöterna från Socialdemokraterna.

 

 

§ 4

Saksamråd

 

Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen rörande meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 Starkare konsumenter, högre välbefinnande för konsumenterna och ett effektivt konsumentskydd, KOM(2007) 99 slutlig

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Överläggning med regeringen rörande EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007-2013

 

Överläggningar ägde rum med statssekreteraren Christer Hallerby, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreteraren Rebecca Heinemann, samtliga från Integrations- och jämställdhetsdepartementets konsumentenhet, rörande meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 Starkare konsumenter, högre välbefinnande för konsumenterna och ett effektivt konsumentskydd, KOM(2007) 99 slutlig.

 

Som regeringens ståndpunkt inför det fortsatta arbetet angavs i enlighet med vad som redovisats i tidigare till civilutskottet översänd promemoria från Integrations- och jämställdhetsdepartementet

(dnr 090-2505-2006/07). Se bilaga 2.

 

Ordföranden konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt och skälen härför.

 

Ledamöterna från Socialdemokraterna ville som sin uppfattning till protokollet få antecknat: Vår utgångspunkt är ett högt konsumentskydd i hela Europa och att Sverige skall fortsätta att vara ett föregångsland när det gäller konsumentfrågor. Full harmonisering är att föredra om det är troligt att man kan uppnå och bibehålla en sådan hög ambitionsnivå. Emellertid finns i dagsläget anledning att uttrycka viss osäkerhet i frågan om harmoniseringsgrad. Ett skäl till denna osäkerhet är att vi känner en stor skepsis inför den nuvarande regeringens ambitioner på det konsumentpolitiska området. Vi anser därför att det är nödvändigt att regeringen under processens gång, med lämpliga tidsintervall, återkommer till riksdagen och civilutskottet och redovisar hur förhandlingarna går och redogör för uppkomna alternativ till ställningstaganden i aktuella frågor.

 

Ledamoten från Vänsterpartiet ville som sin uppfattning till protokollet få antecknat: Jag anser att strävan efter likformiga regler inom EU inte får gå ut över varje nations möjligheter att ha en konsumentskyddslagstiftning som är strängare till förmån för konsumenterna än vad direktivens miniminivå kräver. Likaså får inte behovet av regelförenklingar och principen om balans mellan parterna i ett avtalsförhållande gå ut över konsumentskyddet. Risken är att den inre marknaden i EU stärks på konsumentens, kvaliténs och den

hållbara utvecklingens bekostnad. Därför förordar jag, såsom framgår ovan, att möjligheten för varje medlemsland att ha strängare konsumentskyddsregler i sin nationella lagstiftning behålls.

 

Ledamoten från Miljöpartiet de gröna ville som sin uppfattning till protokollet få antecknat: Jag delar inte regeringens tillförsikt till att EU-kommission värnar konsumentintresset i alla delar. Jag stödjer ambitionen att stärka konsumenternas ställning, att effektivisera skyddet samt att konsumentpolitiken skall medverka till att uppnå en högre välfärd. När det gäller det sistnämnda så har jag dock en annan syn på vad en högre välfärd är än den som kommissionen uttrycker.

Jag menar att även en minskad konsumtion kan vara förenlig med högre välfärd samt att det i skuggan av klimatarbetet krävs en grundläggande diskussion om behovet av ett förändrat innehåll i konsumtionen för att det inte skall uppstå konflikter mellan det klimatpolitiska målet och det konsumentpolitiska målet. Vidare anser jag att Sverige måste bevaka effekterna av stödet till konsumentorganisationer på europeisk nivå. Vi menar att det alltid finns en risk att fler nivåer gör att ”gräsrötterna” får allt svårare att föra fram sina åsikter och att erfarenheten säger att överstatliga strukturer tenderar att företräda sina anställdas intressen mer än de individer som de har till uppgift att företräda. Här finns det troligen behov av att bevaka hur den lokala, regionala och nationella förankringen sköts från ett europeiskt håll.

 

 

§ 6

Några aktiebolagsrättsliga frågor

 

Föredrogs och behandlades proposition 2006/07:70 om några

aktiebolagsrättsliga frågor.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 7

Avtalet mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

 

Föredrogs och behandlades proposition 2006/07:106 om avtalet mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 8

Yttrande till KU

 

Föredrogs och behandlades fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2006/07:75 redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i ärendet.

 

 

 


 

§ 9

Övriga frågor

 

Anmäldes och utdelades Justitiedepartementets verksamhetsplan för år 2007.

 

 

§ 10

Nästkommande sammanträden

 

Erinrades om att en offentlig utfrågning på temat Valfrihet mellan bostadsrätt och hyresrätt? skall äga rum torsdagen den 19 april 2007 kl. 08.30 i förstakammarsalen samt beslutades att nästkommande sammanträde skall äga rum tisdagen den 24 april 2007 kl. 11.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

24 april 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:26

 

 

  §§

 1-4

   §

   5

   §§

  6-10

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.