Protokoll utskottssammanträde 2006/07:26

Finansutskottets protokoll 2006/07:26

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26

 

DATUM

2007-04-24

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 

§ 2

Anmälningar

Offentlig utfrågning om försäljning av vissa statligt ägda företag

Kanslichefen informerade om program och rutiner vid näringsutskottets offentliga utfrågning torsdagen den 26 april kl. 08.30– ca 12.00 i vilken finansutskottet inbjudits att medverka. Från finansutskottet anmälde sig 12 ledamöter till utfrågningen.

Svar på skrivelse

Kanslichefen anmälde kansliets förslag till svar på en skrivelse från Carina Hägg (s) om utskottets hantering av Europarådets kampanj mot våld i nära relationer (Dnr 060–2719–06/07).

Utskottet beslutade att uppdra åt ordföranden att svara på skrivelsen enligt kansliets förslag.

Information från Riksgäldskontoret om garantimodellen

Med anledning av utskottets besök på Riksgäldskontoret framförde kanslichefen en hälsning från generaldirektör Bo Lundgren att företrädare för Riksgäldskontoret gärna kommer till utskottet för att lämna ytterligare information i de frågor som blev utestående vid besöket, bl.a. garantimodellen. Kanslichefen föreslog att informationen äger rum någon gång under hösten 2007 i anslutning till ett sammanträde.

Utskottet beslutade enligt förslaget.

Besök i Oslo

Kanslichefen informerade om programmet för delegationsresan till Oslo torsdag–fredag den 10–11 maj med bl.a. utfrågning av riksbankschefen i Stortingets finanskommitté och möte med riksbankschefen Svein Gjederm. Intresserade ledamöter uppmanas att anmäla sig till kansliet.

Besök på Bankföreningen

Kanslichefen påminde om besöket på Bankföreningen onsdagen den 9 maj och meddelade att 8 ledamöter hittills anmält sig.

Information inför sammanträdena

Kanslichefen föreslog att allmän information och information om sådant som kommer att tas upp på föredragningslistan under punkten Anmälningar skickas med e-post till hela utskottet inför sammanträdena. Information som är ägnad som vägledning för att leda sammanträdet skickas enbart till presidiet. Syftet är att underlätta förberedelserna inför förmöten och sammanträden. Om utskottet så önskar inleds rutinen inför sammanträdet den 8 maj.

Ersättare för ledamot

Ordföranden hälsade Christina Andersson (c) välkommen till utskottet som ersättare under Roger Tiefensees (c) ledighet från den 18 april till den 29 juli 2007.

 

§ 3

Riksrevisionens årsredovisning för 2006 (FiU18)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2006/07:FiU18 Riksrevisionens årsredovisning för 2006.

Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa ändringar och justerade betänkandet.

§ 4

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FiU2y)

Föredrogs och behandlades förslag till yttrande 2006/07:FiU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 75).

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade yttrandet.

§ 5

Miljöanpassad offentlig upphandling (FiU16)

Föredrogs och behandlades skrivelse 2006/07:54 Miljöanpassad offentlig upphandling.

Anmäldes att miljö- och jordbruksutskottet kommer att yttra sig i ärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Informationskrav i noterade företag (FiU17)

Föredrogs och behandlades proposition 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, m.m.

Ärendet bordlades.

§ 7

Utskottets EU arbete

Anmäldes

Promemoria från Finansdepartementet angående Beslut om egna medel

   (EU-budgetens finansiering).

– Promemoria med information om Europaparlamentets möte den 28 juni

   i Bryssel.

Beslutades att finansutskottet till det interparlamentariska mötet i Bryssel skickar en delegation bestående av Peter Wachtmeister (m), eventuellt en ledamot från Socialdemokraterna samt en tjänsteman från kansliet.

§ 8

Justering av protokoll

Justerade protokoll från finansutskottets sammanträde den 17 april.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Dagmar Åsander-Falkkloo    

 

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor

  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 


                                                Bilaga 1

24/4

 

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

V

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Nuder (s) vice ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Andersson (c) under Roger Tiefensees (c) ledighet 070418-070729

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

 I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.