Protokoll utskottssammanträde 2006/07:29

Civilutskottets protokoll 2006/07:29

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29

 

DATUM

2007-04-26

TID

kl. 09.30-09.40, 09.45-09.50

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 24 april 2007.

 

 

§ 2

Vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:50 om vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU25, vilket härefter justerades.

 

 

§ 3

Vissa bostadspolitiska åtgärder

 

Behandlades proposition 2006/07:61 om vissa bostadspolitiska åtgärder jämte motioner.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Undantag i vissa fall från tekniska egenskapskrav på

byggnadsverk

 

Behandlades proposition 2006/07:62 om undantag i vissa fall från tekniska egenskapskrav på byggnadsverk.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

 

 

§ 5

Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsför-hållanden

 

Föredrogs och behandlades proposition 2006/07:60 om modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

§ 6

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse från Einar Petander, Enskede Gård.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

 

§ 7

 

EU-information om konsumentfrågor

 

Anmäldes att företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementets konsumentenhet kommer att informera om aktuella EU-frågor inom konsumentområdet tisdagen den 8 maj 2007.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen

den 8 maj 2007 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 8 maj 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:29

 

 

  §§

 1-8

  

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.