Protokoll utskottssammanträde 2006/07:31

Finansutskottets protokoll 2006/07:31

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31

 

DATUM

2007-05-29

TID

11.00–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Information om trängselskatten

Statssekreterare Hans Lindblad och kansliråd Thomas Nielsen, Finans-departementet, informerade och svarade på frågor om "Den budgetmässiga hanteringen av trängselskatten."

 

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 

§ 3

Anmälningar

Information från Riksbanken

Anmäldes promemoria från Riksbanken om planerade organisationsförändringar i banken. Promemorian upprättades med anledning av utskottets beslut på sammanträdet den 24 maj att begära in skriftlig information från Riksbanken i frågan.

Besök av Världsbankens vicepresident

Kanslichefen meddelade att Världsbankens vicepresident Michael Klein önskar träffa ledamöter från finansutskottet och utrikesutskottet för tala om Världsbankens verksamhet och hur han ser på Världsbankens framtida utveckling. Han kommer till riksdagen den 7 juni kl. 13.15–14.00. Lokal: Utrikesutskottets sessionssal.

Fyra ledamöter anmälde sig till mötet.

 

§ 4

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU24)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2006/07:FiU24 Utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa ändringar och justerade betänkandet.

§ 5

Ny lag om värdepappersmarknaden (FiU25)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2006/07:FiU25 Ny lag om värdepappersmarknaden.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Ett gemensamt särskilt yttrande anmäldes av (v, mp).

Tid för avlämnande av det särskilda yttrandet bestämdes till onsdag den 30 maj kl. 16.00.

 

 

 

§ 6

Utlåtande om grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (FiU28)

Föredogs och behandlades KOM (2007) 226, Grönbok om finansiella tjänster.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Intern utfrågning av Riksbanksfullmäktiges presidium

Riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky utfrågades om utskottets rapport RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005.

 

§ 8

Statens upplåning och skuldförvaltning (FiU22)

Föredrogs och behandlades skrivelse 2006/07:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2002-2006.

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Utvärderingen av penningpolitiken (FiU27)

Fortsatte behandlingen av Rapport 2006/07:RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005.

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Justering av protokoll

Justerades protokoll från finansutskottets sammanträden den 22 och 24 maj.

 

 

Vid protokollet

 

 

Dagmar Åsander-Falkkloo    

 

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor

  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 


                                                Bilaga 1

29/5

§§ 1-6

§ 7

§ § 8-

 

 

 

 

N

V

 

 

 

V

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Pär Nuder (s) vice ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

x

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

0

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

0

 

0

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Andersson (c) under Roger Tiefensees (c) ledighet 070418-070729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

 I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.