Protokoll utskottssammanträde 2006/07:31

Civilutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31

 

DATUM

2007-05-15

TID

kl. 11.00-12.20

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

                      

§ 1

Medgivande

 

Beslutades att politiska sekreterare får närvara vid utfrågningen av

professorn Maarit Janterä Jareborg. Beslutades vidare att politiska

sekreterare i framtiden får närvara vid liknande utfrågningar.

 

 

§ 2

Utfrågning

 

En utfrågning ägde rum med professor Maarit Janterä Jareborg, dekanus vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet om familjerätten

i EU är på väg mot harmonisering.

 

 

§ 3

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 8 maj 2007.

 

 

§ 4

Vissa bostadspolitiska åtgärder

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:61 om vissa

bostadspolitiska åtgärder.

 

Anmäldes och utdelades stenografiska uppteckningar från den

offentliga utfrågningen den 19 april 2007.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU27, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes en reservation av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna samt särskilda yttranden

av ledamöterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 5

Undantag i vissa fall från tekniska egenskapskrav på

byggnadsverk

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:62 om undantag

i vissa fall från tekniska egenskapskrav på byggnadsverk.

 

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU28, vilket härefter justerades.

 

 

§ 6

Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsför-

hållanden

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:60 om modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU29, vilket härefter justerades.

 

 

§ 7

Yttrande till FiU

 

Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens

skrivelse 2006/07:101 om årsredovisning för staten 2006.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Yttrande till FiU

 

Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2006/07:100 avseende tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 9

Yttrande till KU

 

Behandlades fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2006/07:100 avseende indelning i utgiftsområden samt den

med anledning av propositionen väckta motionen 2006/07:

Fi7 yrk. 10 av Lars Ohly m.fl. (v)

 

Utskottet beslutade att avge yttrande samt att i övrigt bordlägga

ärendet till nästa sammanträde.

 

 


 

§ 10

Inkommen promemoria

 

Anmäldes och utdelades Justitiedepartementets PM Ju2007/885/EU Rapport från möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänst den 19-20 april 2007 såvitt avser

– Förordningen om Rom III

– Förordningen om underhållsskyldighet

– Förordningen om Rom I

– Europeisk avtalsrätt

 

Utskottet beslutade att lägga promemorian till handlingarna.

 

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen

den 22 maj 2007 kl. 11.00.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

JUSTERAT

Den 22 maj 2007

 

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:31

 

 

 §§

1-11

  

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande