Protokoll utskottssammanträde 2006/07:32

Civilutskottets protokoll 2006/07:32

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32

 

DATUM

2007-05-22

TID

kl. 11.00-11.50

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 15 maj 2007.

 

 

§ 2

EU-information om civilrättsliga frågor

 

Statssekreteraren Magnus G Graner, departementsrådet Dag Mattsson, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Torbjörn Malm, rättssakkunniga Sanna Viklund samt departementssekreterarna Signe Öhman och Robert Holmström, samtliga från Justitiedepartementet informerade om pågående EU-arbete på civilrättens område, bl.a. förhandlingarna om direktivet om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister, kommissionens grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: Kvarstad på bankmedel och kommissionens grönbok om behörig domstol, erkännande och val av lag i frågor om makars förmögenhetsförhållanden.

 

 

§ 3

Ny instansordning för PBL-ärenden

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:98 om ny instansordning för PBL-ärenden.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU31, vilket härefter justerades.

 

 

§ 4

Yttrande till KU

 

Fortsattes behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2006/07:100 avseende indelning i utgiftsområden jämte motion.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av yttrandet 2006/07:CU1y, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes en avvikande mening av ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

§ 5

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse från Gösta Landgren, Malmö.

 

Utskottet beslutade lägga skrivelsen till handlingarna.

 

 

§ 6

Protokollsjustering

 

Utskottet uppdrog åt presidiet att justera protokollet från dagens sammanträde.

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Om behov av ytterligare ett sammanträde för EU-information skulle uppkomma innevarande vår beslutade utskottet att ett sådant skall äga rum torsdagen den 14 juni kl. 09.00 och att då även proposition 2006/07:112 Registrering av förlagsandelar skall bli föremål för föredragning och behandling.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 14 juni 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg                                    Inger René

 

 

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:32

 

 

  §§

 1-7

  

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande