Protokoll utskottssammanträde 2006/07:33

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:33

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33

 

DATUM

2007-08-23

TID

11.00-12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Överläggning med regeringen om EU-fråga på migrationsområdet

 

Överläggning hölls med migrationsminister Tobias Billström, åtföljd av Ola Henrikson m.fl., från Justitiedepartementet, om regeringens ståndpunkt enligt faktapromemoria 2006/07:FPM107 angående kommissionens grönbok om det framtida europeiska asylsystemet, KOM(2007) 301.

 

Svensk ståndpunkt var enligt faktapromemorian att regeringen eftersträvar en ökad harmonisering av asylpolitiken på EU-nivå och välkomnar utvecklingen av det framtida gemensamma europeiska asylsystemet. Ett gemensamt asylsystem är ett effektivt sätt att hantera situationer när många asylsökande samtidigt ansöker om skydd i en enskild medlemsstat. Det är viktigt att tonvikt läggs vid den faktiska tillgången till möjligheten att söka asyl och att åtgärder för att bekämpa olaglig invandring och människosmuggling genomförs på ett sådant sätt att det inte undergräver asylrätten och respekten för grundläggande mänskliga rättigheter i asylproceduren. En särskilt angelägen fråga för regeringen är att vidarebosättningsinstrumentet utvecklas. Ett gemensamt asylsystem i EU kan inte bara bestå av regler för asyl för dem som tar sig hit. Ett gemensamt vidarebosättningsprogram bör vara en del av - om än ej det enda - svaret på frågan vilken roll EU kan spela i det globala systemet för flyktingskydd. En stabil ordning för det internationella flyktingskyddet kräver också en rimlig fördelning av ansvaret. Andra centrala frågor är de som rör mekanismer för fördelning av ansvar för prövningen av asylansökningar och de som rör ekonomisk solidaritet mellan medlemsstaterna. Regeringen understryker betydelsen av samråd med UNHCR och andra internationella organisationer i det fortsatta harmoniseringsarbetet.

 

Utskottet beslutade att stödja regeringens ståndpunkt enligt faktapromemorian.

 

Utskottet, som kommer att avge ett utlåtande över sin granskning av grönboken, informerades dessutom om den ståndpunkt regeringen för närvarande har beträffande de olika frågeställningarna i grönboken.

 

V-ledamoten var av avvikande mening och angav följande: Den svenska ståndpunkten borde vara att avvisa harmoniseringen av asylpolitiken på EU-nivå. Det finns i det närmaste inga kända exempel på att denna harmonisering lett till bättre eller mer rättssäkra förhållanden i asyl- eller mottagandevillkoren, utan snarare har harmoniseringen inneburit en anpassning ”nedåt”. En rad repressiva åtgärder har vidtagits för att i praktiken försvåra eller förhindra människor att söka och åtnjuta skydd undan förföljelse. Regeringen borde i stället ta initiativ till ett brett mellanstatligt arbete, inom och utom EU-kretsen och inom ramen för FN, för att åstadkomma förbättringar av såväl rättssäkerheten i asyl- och mottagandeprocessen som dessas överensstämmelse med internationella konventioner på området.

 

Mp-ledamoten var av avvikande mening och angav följande: Miljöpartiet anser att ingen del av migrationspolitiken ska harmoniseras eftersom migrationsströmmarna ser så olika ut till olika medlemsländer och ett harmoniserat system riskerar att bli alldeles för fyrkantigt och utesluta många av dem som i dag på ett eller annat vis tar sig till Europa. Mellanstatligt samarbete i vissa delar kan däremot vara bra och rekommendationer, riktlinjer etc. som hjälp till de olika länderna tycker vi är ett bättre system.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet

 

Inleddes granskningen av KOM(2007) 301 Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Utskottet beslutade överlämna reseberättelsen från utskottets studieresa till Genève den 9-11 januari 2007 till riksdagsstyrelsen.

 

Anmäldes

 

-   inbjudan till interparlamentariskt möte i Lissabon den 9‑11 september 2007. Från utskottet deltar Göte Wahlström (s).

 

-   inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

§ 4

Fråga om utskottsinitiativ till översyn av utlänningslagstiftningen

 

V-ledamoten lade fram följande förslag till utskottsinitiativ:

 

Den nya instans- och processordningen och den nya utlänningslagen har nu varit i verkan under en tid. Under de senaste månaderna har en diskussion runt begreppet ”väpnad konflikt” uppstått, mot bakgrund av att vare sig migrationsöverdomstolen eller Migrationsverket anser att begreppet innefattar den situation som råder i såväl Irak som i Afghanistan. Ett antal svenska och internationella organisationer såsom Röda Korset och Amnesty har liksom ett antal experter i folkrätt invänt mot denna definition.

 

Vänsterpartiets uppfattning är att det redan med nu gällande utlänningslag inte bara är möjligt utan också relativt uppenbart att den situation som idag råder i såväl Afghanistan som i Irak väl faller inom definitionen av väpnad konflikt i lagens mening. Därför borde det vara möjligt redan med nuvarande lagstiftning att ge personer från dessa länder permanenta uppehållstillstånd i Sverige.

 

Likväl har vi förstått att denna syn på tolkningen av utlänningslagstiftningen inte delas av alla. Istället har företrädare för en majoritet av riksdagens partier och ledamöter i olika ordalag öppnat för en översyn av lagstiftningen i syfte att göra definitionen tydligare och därmed ge rättsskipande myndigheter en skyldighet till en förnyad och vidare tolkning av begreppet. Några liknande signaler har dock inte hörts från regeringen. Vi vill därför genom detta initiativ att socialförsäkringsutskottet föreslår riksdagen att ge regeringen i uppdrag att skyndsamt se över utlänningslagstiftningen beträffande definitionen av begreppet väpnad konflikt i syfte att åstadkomma en definition och därmed en rättspraxis som bättre följer det allmänna språkbruket och som innefattar den situation som idag råder i hela Irak och hela Afghanistan.

 

Utskottet bör föreslå riksdagen att som sin mening ge regeringen till känna vad som anförts om en skyndsam översyn av utlänningslagens begrepp ”väpnad konflikt” i syfte att vidga tolkningen.

 

S-ledamöterna lade fram följande alternativa förslag till utskottsinitiativ:

 

Mot bakgrund av den senaste tidens diskussion om begreppet väpnad konflikt bör utskottet föreslå riksdagen att som sin mening ge regeringen till känna om en skyndsam översyn av utlänningslagens begrepp väpnad konflikt.

 

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ enligt de framlagda förslagen. Utskottet uppdrog åt kansliet att till ett kommande sammanträde sända ut material om begreppet väpnad konflikt i utlänningslagen.

 

Avvikande meningar anmäldes enligt följande:

 

S-ledamöterna ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt s‑ledamöternas förslag.

 

V- och mp-ledamöterna ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt v-ledamotens förslag.

 


 

§ 5

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 12 september 2007 kl. 09.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 12 september 2007

 

Gunnar Axén

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:33

 

§ 1-5

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)    ersätter
Matilda Ernkrans (s)  t.o.m. 2007-08-28

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.