Protokoll utskottssammanträde 2006/07:33

Finansutskottets protokoll 2006/07:33

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33

 

DATUM

2007-06-05

TID

11.00–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att innan saksamrådet behandla några av de efterföljande punkterna på föredragningslistan och som första punkt ta upp betänkande 27 Utvärdering av penningpolitiken.

Under rubriken Övriga frågor anmälde kanslichefen också en punkt om utskottets planering för hösten 2007 samt bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll. Hans Hoff (s) anmälde under samma rubrik en punkt om motionsrätt på skrivelse 130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006.

 

§ 2

Utvärdering av penningpolitiken (FiU27)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2006/07:FiU27 Utvärdering av penningpolitiken.

Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa ändringar och justerade betänkandet.

Reservation anmäldes av Ulla Andersson (v).

Tid för inlämnande av reservationen bestämdes till fredag 8 juni kl. 11.00.

 

§ 3

Anmälningar

Inkommen skrivelse

Anmäldes att regeringens skrivelse 130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006 har hänvisats till finansutskottet. Ingen motionsrätt föreligger med anledning av skrivelsen.

Påminnelse om besök av Världsbankens vicepresident

Kanslichefen meddelade att tiden för mötet med Världsbankens vicepresident Michael Klein torsdagen den 7 juni i utrikesutskottets sessionssal har bestämts till kl. 13.30–14.30 och har meddelats de ledamöter som anmält sig. Ev. nya anmälningar kan göras direkt till Eva Kvarfordt på utrikesutskottets kansli.

Besök från Finland

Kanslichefen meddelade att mötet med det finska ekonomiutskottet kommer att äga rum torsdagen den 14 juni kl. 15.00–16.00 i finansutskottets sessionssal. Under eftermiddagen kl. 16.15–17.30 anordnar också den finska ambassaden en mottagning på ambassadörens residens, Västra trädgårdsgatan 13.

 

 

Inbjudan

Anmäldes en skrivelse från Rymdbolagen med inbjudan till besök under hösten 2007.

Utskottet beslutade att behandla skrivelsen i samband med planeringen för hösten 2007.

 

§ 4

Årsredovisning för staten (FiU19)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU19 Årsredovisning för staten.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

§ 5

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa ändringar och justerade betänkandet.

Reservationer anmäldes mot utskottets beslut om

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken, punkt 1 (s),

2. Riktlinjer för den ekonomiska politiken, punkt 1 (v),

3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken, punkt 1 (mp),

4. Riktlinjer för budgetpolitiken, punkt 2 (s),

5. Riktlinjer för budgetpolitiken, punkt 2 (v),

6. Riktlinjer för budgetpolitiken, punkt 2 (mp),

7. Det finanspolitiska ramverket, punkt 3 (v),

8. Ändrad viktning av arbetsinkomst vid beräkning av bostadstillägg

    för pensionärer m.fl., punkt 5 (v) samt

9. Förändringar i utjämningssystemet för kommunerna, punkt 6

    (s, v, mp).

Tid för inlämnande av reservationer bestämdes till fredagen den 8 juni kl. 11.00.

 

§ 6

Saksamråd om översyn av långtidsbudgeten

Överläggningar hölls med statsrådet Cecilia Malmström från Statsrådsberedningen angående översynen av EU:s långtidsbudget.

Deltog gjorde också Oscar Wåglund Söderström, politisk sakkunnig samt Erik Rudal, kansliråd, från Statsrådsberedningen.

Underlag för samrådet utgjordes av en promemoria från Statsrådsberedningen (2007-06-01) med regeringens utgångspunkter i frågan om den budgetöversyn som europeiska rådet beslutade om i december 2005 i samband med överenskommelsen om budgetplanen för perioden 2007–2013.

 

Vid överläggningarna framkom synpunkter från utskottet angående:

·              Vikten av att även fortsättningsvis driva en budgetrestriktiv linje

·              Vikten av en tydlig reformlinje för jordbrukspolitiken

·              Behovet av att stärka Revisionsrättens möjligheter att utöva aktiv och effektiv kontroll av användningen av EU:s medel

·              Att arbeta för att EU:s handels- respektive biståndspolitik inte hamnar i konflikt med varandra

·              Att verka för att EU-parlamentet ska vara lokaliserat endast i Bryssel.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens utgångspunkter för det fortsatta arbetet och att frågorna som framkommit under överläggningarna bör beaktas av regeringen.

 

Avvikande mening (v)

Företrädaren för Vänsterpartiet ansåg att regeringen även borde beakta synpunkter angående:

·              Att verka för en öppen och generös gemensam flykting- och invandringspolitik

·              Att bidragen till EU:s gemensamma insatsstyrkor borde minska i stället för att öka.

 

§ 7

Tilläggsbudget 1 för 2007 (FiU21)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Reservationer anmäldes mot utskottets beslut om

 1. Lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden,

     punkt 4(mp),

 2. Användning av anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och

     fredsfrämjande truppinsatser, m.m., punkt 5 (v),

 3. Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom

     försvarsområdet, punkt 6 (s),

 4. Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom

     försvarsområdet, punkt 6 (v, mp),

 5. Användning av anslaget 16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk

     kommunikation, punkt 9 (v),

 6. Riktlinjer för Exportkreditnämnden, punkt 26 (mp),

 7. Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB, punkt 27 (s),

 8. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag,

     punkt 28 (s),

 9. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag samt

     punkt 28 (v),

10. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag,

      punkt 28 (mp).

Tid för inlämnande av reservationer bestämdes till fredagen den 8 juni kl. 11.00.

 

§ 8

Utlåtande om grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (FiU28)

Föredrogs och behandlades förslag till utlåtande FiU28 Utlåtande om grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade utlåtandet.

 

§ 9

Planering för hösten 2007

Kanslichefen kommenterade det utskickade förslaget till sammanträdes- och ärendeplan för hösten 2007.

Utskottet godkände arbetsplanen (bilaga 2)och beslutade

         att datum för nästa sammanträde blir torsdagen den 27 september kl. 09.00,

         att anordna en utfrågning av riksbankschef Stefan Ingves torsdagen den 15 november 2007,

         att kansliet till hösten återkommer med förslag om myndighetsbesök och andra aktiviteter,

         att på ett möte under hösten utvärdera utskottets behandling av EU–frågorna.

 

§ 10

Motionsrätt på skrivelse 130

Med anledning av att det beslutats att motionsrätt i år inte gäller för skrivelse 130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006 föreslog Hans Hoff (s) att utskottet ställer sig bakom en begäran om att beslutet ändras att motioner kan väckas med anledning av skrivelsen.

Ordföranden instämde i Hans Hoffs begäran och föreslog att kansliet får i uppdrag att undersöka om beslutet kan ändras och att framföra utskottets uppfattning om vikten av motionsrätt på skrivelsen.

Utskottet beslutade enligt ordförandens förslag.

 

§ 11

Justering av protokoll

Justerades protokoll från finansutskottets sammanträde den 31 maj.

§ 12

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde. Protokollet kommer dessförinnan att sändas ut med e-post till de närvarande ledamöterna för genomläsning och kontroll.

§ 13

Tack

Ordföranden tackade utskottets ledamöter och kansli för ett gott arbete under riksdagsåret och önskade alla en skön sommar.

Sonja Karlsson framförde i vice ordförandens ställe ett tack till utskottet och kansliet samt tackade ordföranden för att han lett utskottets arbete på ett förtjänstfullt sätt och önskade alla en skön sommar.

 


 

Vid protokollet

 

 

Dagmar Åsander-Falkkloo    

 

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor

  1. Närvaro- och voteringsförteckning
  2. Ärende- och sammanträdesplan för hösten 2007

 

 


                                                Bilaga 1

5/6

§§ 1–5

§§6-8

§§9-

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Pär Nuder (s) vice ordförande

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

x

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

0

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Andersson (c) under Roger Tiefensees (c) ledighet 070418-070729

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

 I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.