Protokoll utskottssammanträde 2006/07:38

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:38

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

Utskottssammanträde 2006/07:38

 

Datum

2007-05-31

Tid

10.00-10.25 // 10.30-11.55

Närvarande

Se bilaga 1

 

§ 1

Öppnande

Vice ordföranden Rolf Gunnarsson (m) förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justeras protokoll 2006/07:37.

 

§ 3

Kanslianmälningar

-          Intresseanmälningar för att närvara vid stridsförevisningarna på Utö den 19 september tas upp.

-          Kansliet och presidiet ges i uppdrag att finna ett lämpligt datum för ett möte med KASAM.

 

§ 4

Rapport från GAERC-mötet

Anmäls en inkommen rapport från GAERC-mötet vilken läggs till handlingarna.

 

§ 5

Överläggning

Fortsätts behandlingen av betänkande FöU10 En anpassad försvars-underrättelseverksamhet.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Övriga frågor

Michael Hagberg (s) väcker frågan om utskottets ledamöter kan beredas möjlighet att närvara vid NBG:s slutövning i Norrland.

 

Peter Jonsson (s) önskar ytterligare föredragning av Försvarsdepartementet rörande NBG:s kapacitet och vilka uppgifter styrkan kan åta sig att lösa. Utskottet beslutar att kalla Försvarsdepartementet för en föredragning.

 

Karin Enström (m) ger en kort rapport om att hon samt Allan Widman (fp), Peter Jonsson (s) samt Christian Holm (m) deltagit med den svenska Nato-delegationen vid Natos parlamentariska församlings vårsession på Madeira.

 

Else-Marie Lindgren (kd) önskar mer information rörande försäkringsskyddet för utlandsstyrkan och för hur de gällande avtalen ser ut. Utskottet beslutar att inhämta en skriftlig redovisning från Försvarsmakten.

 

Beslutas att de två inplanerade reservtiderna för sammanträden ej behöver tas i anspråk.

 

Sammanträdet ajourneras kl 10.25 för att återupptas kl. 10.30

 

§ 7

Föredragning

Generaldirektör Mats Ekdahl åtföljd av Runar Patriksson samt Carl Lundgren, Rådet för säkerhet och personalvård för total-försvarspliktiga (RRP), informerar om rådet och dess verksamhet.

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 

§ 8

Föredragning

Generaldirektör Mats Sjöstrand redovisar sin utredning om en myndighet för säkerhet och beredskap.

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 

§ 9

Vice ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Jimmy Lee Ormi

 

Justeras            2007-06-07

 

 

                            Rolf Gunnarsson

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:38

 

§ 1-6

§ 7

§ 8-9

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Ulrica Messing (s), ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karla López (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.