Protokoll utskottssammanträde 2006/07:38

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:38

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:38

 

DATUM

2007-09-06

TID

10.00-10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Nya föredragande

Ordförande hälsade kansliets nya föredragande Anna-Lena Kileus och Helena Rudin välkomna.

 

§ 2

Ärendebehandling
Utskottet upptog till behandling KOM (07) 269 Grönbok om bättre nedmontering av fartyg.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enl. bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 4

Inkomna EU-dokument m.m

Inkomna EU-dokument enl. bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 5

Klimatkonferens i Bryssel den 1-2 oktober 2007
En inbjudan till parlamentarikerkonferens om klimatförändringar i Bryssel den 1-2 oktober 2007 anmäldes.

Beslutades att Bengt-Anders Johansson (m), Anita Brodén (fp), Jacob Johnson (v), Bo Bernhardsson (s) samt ev.  Eva Selin Lindgren (c) representerar utskottet.

 

§ 6

Information från Jordbruksverket

Utskottet beslutade att ta emot Jordbruksverket för information om det aktuella läget beträffande svinsjukdomen PRRS och djurskydddsarbetet i Sverige.

 

§ 7

Skogsresa 21-22 oktober 2007

Kanslichefen informerade om det programförslag som tagits fram.
 

§ 8

Studiebesök på SAKAB

Utskottet diskuterade lämplig dag för ett studiebesök vid SAKABs sophanteringsanläggning utanför Kumla.
Utskottet beslutade att ge presidiet i uppdrag att tillsammans med kansliet hitta en lämplig tid för studiebesöket.

 

 

 

§ 9

Besök av Kinas jordbruks- och landsbygdsutskott

Utskottet beslutade att ta emot Kinas jordbruks- och landsbygdsutskott vid Nationella folkkongressen i Kina. Utskottet beslutade föreslå att besöket i första hand genomförs onsdagen den 26 september 2007 kl. 11.00, i andra hand torsdagen den 27 september 2007 kl. 11.00 . Utskottet representeras i första hand av de ledamöter som deltog i studieresan till Kina i augusti 2007.

 

§ 10

Klimatkonferens i Tunis 18-20 november 2007

En inbjudan till klimatkonferens i Tunis den 18-20 november 2007

anmäldes.

Beslutades att Sofia Arkelsten (m) och Wiwi-Anne Johansson (v) representerar utskottet.

 

§ 11

Riksdagens framtidsdag

Utskottet beslutade att föreslå klimatfrågan och havsmiljö som teman till riksdagens framtidsdag torsdagen den 24 januari 2008.

 

§ 12

Besök av Tjeckiens jordbruksminister

Utskottet beslutade att ta emot Tjeckiens jordbruksminister för ett möte måndagen den 2 oktober 2007. Utskottet representeras av Sofia Arkelsten (m), Erik A Eriksson (c), Tina Ehn (mp) samt ledamot från s och kd.

 

§ 13

Besök av Sveriges representation i Bryssel

Utskottet beslutade att ta emot miljö- och lantbruksråden vid Sveriges representation i Bryssel för information under hösten 2007.

 

§ 14

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 19 september 2007 kl. 08.00 i enlighet med kanslichefens förslag.

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

 

Justeras den 19 september 2007

 

Anders Ygeman

 

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:38

 

§ 1-7

§ 8-14

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) tjl. t o m 070917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osama Ali Maher (m) tjl. t o m 071212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s) tjl. t o m 080201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m) ers. t.o.m. 071212

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Östberg Svanelind (s)
ers. t o m  070917

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (s) ers. t.o.m. 080201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2007-09-06

Bilaga 2

till protokoll

2006/07:38

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Dnr

Två skrivelser / Jan-Erik Pettersson i Sexdrega

229-06/07

Rapport från talmannens resa till Sydafrika och Botswana den 25-29 juni  2007

Kännedoms-

kopia

Sammanfattning av talmannens möte med delegation från den
amerikanska kongressen den 3 juli 2007

Kännedoms-

kopia

International Conference on environmental threats to the Baltic Sea
den 28 maj 2007 i Warszawa, Nordiska rådet

Kännedoms-

kopia

Arbetsgrupp för åtgärder mot Östersjöns övergödning

Kännedoms-

kopia

Grundlagsskyddad allemansrätt och fritt handredskapsfiske, Åke Öhman, Husarö

Kännedoms-

kopia

Skrivelse angående utbyggnad av vindkraft/Gunnar Synnergren,
Vinninga

3611-06/07

Avfallsförbränningsskatten/vd Annika Helker Lundström, Återvinningsindustrierna

3638-06/07

Förbränningsskatt på avfall/generalsekreterare Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen

3639-06/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2007-09-06

                                                             Bilaga 3

                                                             till protokoll

                                                             2006/07:38

 

Till MJU inkomna EU-dokument m. m. 12 juni - 31 augusti 2007

 

KOM-dokument i inkommandeordning

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 313

 

2007-06-12

 

Miljö- och jordbruksutskottet

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCHEUROPAPARLAMENTET Rapport i enlighet med artikel 2 i direktiv 2003/44/EG (om ändring av direktiv 94/25/EG om fritidsbåtar) om möjligheterna att ytterligare förbättra miljöegenskaperna hos motorer för fritidsbåtar {SEC(2007)770} {SEC(2007)819}

 

KOM(2007) 336

2007-06-13

2007-06-13

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en potatisprodukt (Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1) genetiskt modifierad för ökad halt av stärkelsekomponenten amylopektin

 

KOM(2007) 268

2007-05-23

2007-06-14

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 269

2007-05-22

2007-06-14

2007-06-18

Miljö- och jordbruksutskottet

Grönbok om bättre nedmontering av fartyg {SEK(2007) 645}

 

KOM(2007) 314

2007-06-11

2007-06-18

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén "Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 {SEK(2007)777}

 

KOM(2007) 330

2007-06-18

2007-06-18

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten

 

KOM(2007) 346

 

2007-06-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som har framställts av den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 (KM-ØØØH71-4) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Endast de franska, nederländska och tyska texterna är giltiga)

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 355

 

2007-06-27

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 (framlagt av kommissionen) [SEK(2007) 853] [SEK(2007) 854]

 

KOM(2007) 368

 

2007-06-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

 

KOM(2007) 320

 

2007-06-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt beträffande antagandet av ett Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 370

 

2007-06-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om systemet med planteringsrätter enligt avdelning II kapitel I i rådets förordning (EG) nr 1493/1999

 

KOM(2007) 369

 

2007-06-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1543/2000 om upprättande av en gemenskapsram för insamling och förvaltning av uppgifter av grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken

 

KOM(2007) 360

 

2007-07-04

 

Miljö- och jordbruksutskottet

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter

 

KOM(2007) 323

 

2007-07-09

 

Miljö- och jordbruksutskottet

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om verkningarna av det stöd som Finland har beviljat för vissa mängder utsäde och vissa mängder spannmål för utsäde Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1947/2005 avseende Finlands stöd till utsäde och spannmål för utsäde {SEK(2007) 799}

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 354

 

2007-07-10

 

Miljö- och jordbruksutskottet

GRÖNBOK FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Anpassning till klimatförändringar i Europa – tänkbara EU-åtgärder {SEK(2007) 849}

 

KOM(2007) 397

 

2007-07-10

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag tillRÅDETS BESLUT om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Endast de franska, nederländska och engelska texterna är giltiga)

 

KOM(2007) 396

 

2007-07-13

 

Miljö- och jordbruksutskottet

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET SAMT EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om genomförandet av gemen-skapens strategi för dioxiner, furaner och polyklorerade bifenyler (KOM(2001) 593) – Andra lägesrapporten {SEK(2007) 955}

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 402

 

2007-07-13

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7- 1xMON-ØØ6Ø3-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Endast de engelska, franska och nederländska texterna är giltiga)

 

KOM(2007) 295

 

2007-07-13

 

Miljö- och jordbruksutskottet

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Fiskemöjligheter 2008 Policyförklaring från kommissionen

 

KOM(2007) 403

 

2007-07-13

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603xMON810 (MONØØ6Ø3- 6xMON-ØØ81Ø-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 418

 

2007-07-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM UPPFÖLJNING AV OMPRÖVNINGEN AV LIVSMEDELSTILLSATSER {SEC(2007)998}

 


KOM(2007) 372

 

2007-07-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och om ändring av vissa förordningar {SEK(2007) 893} {SEK(2007) 894}

 

KOM(2007) 383

 

2007-07-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om de åtgärder som kommissionen avseende perioden 2008–2013 skall vidta med hjälp av det system för fjärranalys som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 456

 

2007-07-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi)

 

KOM(2007) 445

 

2007-07-26

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2100/94 med avseende på rätten att ansöka om gemenskapens växtförädlarrätt

 


KOM(2007) 449

 

2007-07-31

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 459

 

2007-08-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Rapport för perioden 2001–2005 om genomförandet av systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland enligt kommissionens beslut 2002/404/EG

 

KOM(2007) 416

 

2007-08-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 2001–2005 års rapport om användningen av systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige i enlighet med kommissionens beslut 2004/291/EG

 

KOM(2007) 324

 

2007-08-06

 

Miljö- och jordbruksutskottet

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 814/2000 om åtgärder för information om den gemensamma jordbrukspolitiken {SEC(2007) 800}

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 448

 

2007-08-06

 

Miljö- och jordbruksutskottet

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLA-MENTET

Rapporter från medlemsstaterna om beteenden som utgjorde allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser under år 2005

 

KOM(2007) 465

 

2007-08-09

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 84/539/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromedicinsk utrustning inom human- och veterinärmedicin

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 469

 

2007-08-14

 

Miljö- och jordbruksutskottet

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLA-MENTET OCH RÅDET om de befintliga rättsliga bestämmelser, system och metoder i medlemsstaterna och på gemenskapsnivå som rör skadeståndsansvar inom livsmedels- och foderområdena och om genomförbara system för finansiella garantier inom foderområdet på gemen-skapsnivå i enlighet med artikel 8 i Europaparlamen-tets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fast-ställande av krav för foder-hygien {SEC(2007) 1066}

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 470

 

2007-08-14

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande, på Europeiska gemenskap-ens vägnar, av den första och andra ändringen av UNECE:s Esbokonvention om miljökonsekvensbe-skrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

 

KOM(2007) 414

 

2007-08-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLA-MENTET OCH RÅDET om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen {SEK(2007) 993} {SEK(2007) 996}

 

KOM(2007) 483

 

2007-08-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av rådets beslut 2003/17/EG om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 484

 

2007-08-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

 

 


 


 

SEK-dokument i inkommandeordning

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

SEK(2007) 819

 

2007-06-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Åtföljande KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om möjligheterna att ytterligare förbättra miljöegenskaperna hos motorer för fritidsbåtar SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN {COM(2007)313} {SEC(2007)770}

 

SEK(2007) 853

 

2007-06-27

 

Miljö- och jordbruksutskottet

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Detta dokument kompletterar Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 Konsekvensanalys i sammanfattning [KOM(2007) 355 slutlig] [SEK(2007) 854]

 

 

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

SEK(2007) 940

 

2007-07-05

 

Miljö- och jordbruksutskottet

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utgifter för EGFJ Varningssystem nr 5/2007

 


SEK(2007)972

 

2007-07-13

 

Miljö- och jordbruksutskottet

REKOMMENDATION FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om förslag, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, till ändringar av bilaga A till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POP)

 

SEK(2007) 1058

 

2007-08-06

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Utkast till GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT om ändring av bilaga I (veterinära frågor och växtskyddsfrågor), bilaga II (tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och protokoll 47 (avskaffande av tekniska handelshinder för vin) till EES-avtalet - Utkast till gemenskapens gemensamma ståndpunkt -

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

SEK(2007) 1078

 

2007-08-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utgifter för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) Varningssystem nr 6-7/2007

 

SEK(2007) 996

 

2007-08-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Medföljande dokument till ett MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om problemen med vattenbrist och torka i Europeiska unionen Sammanfattning av konsekvensbedömningen {KOM(2007) 414 slutlig} {SEK(2007) 993}

 

SEK(2007) 894

 

2007-08-30

 

Miljö- och jordbruksutskottet

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Medföljande dokument till ett förslag till RÅDETS FÖRORDNING om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och om ändring av vissa förordningar Sammanfattning av konsekvensbedömning {KOM(2007) 372 slutlig} {SEK(2007) 893}

 

 

 

FPM i
inkommande ordning

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

2006/07: FPM95

 

2007-06-20

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till förändringar i omstruktureringsprogrammet för sockersektorn

 

2006/07: FPM102

 

2007-07-16

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Grönbok om bättre fartygsåtervinning

 

 

Övriga dokument i inkommandeordning

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

 

 

2007-06-20

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 11-12 juni 2007

 

 

 

2007-06-21

 

 

Rapport från EPSCO-rådets möte (hälsa och konsumentfrågor) den 31 maj 2007

 

 

 

2007-06-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Återrapport EPSCO 30 maj 2007

 


K(2006)

 

2007-06-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

KOMMISSIONENS BESLUT av den 22.6.2007 om avvisande av anbud inom ramen för den stående anbudsinfordran för återförsäljning på gemenskapsmarknaden av korn, som innehas av interventionsorganet i Finland

 

 

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

C(2007)

 

2007-06-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

KOMMISSIONENS BESLUT av den om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i maj 2007

 

 

 

2007-07-20

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 16 juli 2007

 

C(2007)

 

2007-08-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

KOMMISSIONENS BESLUT av den om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juli 2007  

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.