Protokoll utskottssammanträde 2006/07:7

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:7

 

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS-

OCH UTRIKESUTSKOTTET

                                                                                                                        

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:7

 

DATUM

Tisdagen den 29 maj 2007

TID

12.30–13.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att riksdagens representant vid EU:s institutioner Bengt Ohlsson får närvara vid dagens sammanträde

 

§ 2

Samråd inför ordförandeskapets konsultationer med Sverige den 31 maj 2007

 

Med hänvisning till statsrådsberedningens promemoria 2007-05-28 om EU:s fördrag, dnr 059-2953-2006/07, se bilaga 2, överlade statssekreteraren Nicola Clase, departementsråden Torbjörn Haak och Katarina Areskoug från statsrådsberedningen med utskottet inför statsministerns möte med Angela Merkel den 31 maj 2007 om EU:s fördrag.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens position.

 

Vänsterpartiet och miljöpartiet ville till protokollet föra en avvikande mening, se bilaga 3.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 24 maj 2007 justerades.

 

§ 4

Utskottets fortsatta arbete

 

Utskottet fortsatte diskussionen om det fortsatta arbetet med det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet.

 

Utskottet beslutade att på eget initiativ lägga fram ett betänkande till riksdagen före sommaruppehållet.

 

§ 5

 

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att hålla sammanträde torsdagen den 7 juni 2007 kl. 09.00

 

Vid protokollet

Kerstin Siverby

 

Justerat 2007-06-07

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 

 

 


 


 

KONSTITUTIONS- OCH

UTRIKESUTSKOTTET

Sammansättning 2007-03-29

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:7

 

§§ 1-3

§§ 4-5

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin, (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m) olm m(m)Hh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

o

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2006/07:7

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET

 

Bilaga 3

till protokoll

2006/07:7

 

Avvikande mening avgavs av Pernilla Zethraeus (v) och Max Andersson (mp)

 

Den svenska regeringens position i förhandlingarna med det tyska ordförandeskapet borde vara att den snabba och slutna processen för att forcera fram ett nytt utkast till EU-konstitution avvisas till förmån för en öppen och demokratisk dialog. Regeringen borde se eventuella kommande folkomröstningar i EU-länderna om förslaget som något positivt, inte som ett hot. Regeringens utgångspunkt borde dessutom vara att varken regering eller riksdag har mandat att genomföra den omfattande överföring av maktbefogenheter från Sveriges riksdag till EU:s beslutande nivå som förslaget i sin nuvarande utformning innebär. Regeringen borde deklarera att en svensk ratificering av ett nytt fördrag inte kan ske med mindre än att förslaget först godkänns i en folkomröstning.

 

Den svenska positionen borde vidare vara att Sverige ska ha ett formellt undantag från EMU:s tredje steg. Folkomröstningen 2003 handlade om medlemskap i EMU:s tredje steg. På frågan om detta svarade det svenska folket nej. Vi anser att Sverige måste få ett skriftligt undantag från att delta fullt ut i EMU.

 

Dessutom borde den svenska positionen vara att de nationella parlamenten ska stärkas genom en möjlighet att helt stoppa/avvisa lagförslag om de bör genomföras på nationell nivå. Denna subsidiaritetskontroll skulle stärka det nationella politiska inflytandet över EU:s institutioner och därmed vara positivt för demokratin.

 

Därtill borde den svenska positionen vara att förslaget om de så kallade Köpenhamnskriteriernas införande i fördragstexten helt avvisas. De kriterier som redan finns för medlemskap i EU är välfungerande och en förändring av dessa skulle skicka felaktiga signaler om EU:s fortsatta utvidgning.

 

Den svenska positionen borde därutöver tydligt klargöra att Sverige är ett militärt neutralt och alliansfritt land och därför inte kan förbinda sig delta i ett gemensamt försvar. Följaktligen kan Sverige inte heller förbinda sig att militärt upprusta, förstärka samarbetet med Nato eller ingå i en militär insats utan ett FN-mandat. Den svenska regeringen måste arbeta att få bort skrivningen om att EU ska skaffa sig ett gemensamt försvar.

 

Därjämte borde den svenska positionen vara att behålla den mellanstatliga karaktären av EU:s samarbete som pelarstrukturens andra och tredje pelare utgör, dvs. den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, samt polisiära och straffrättsliga frågor. Utgångspunkten måste vara att den nationella beslutskompetensen på dessa områden skall bibehållas.

 

Slutligen borde den svenska positionen klarlägga att unionsrättens företräde framför nationell lag och grundlag, helt avvisas. Den svenska positionens premiss måste vara att inte än mer urholka den svenska grundlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.