Protokoll utskottssammanträde 2007/08:17

Kulturutskottets protokoll 2007/08:17

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17

 

DATUM

Torsdagen den 10 april 2008

TID

Kl. 09.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Justering av betänkande

 

Fortsätts behandlingen av motioner om spel- och lotterifrågor
(jfr prot. 2007/08:15.1).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU13 justeras.

Anmäls reservationer.

 

 

§ 2

Justering av betänkande

 

Fortsätts behandlingen av motioner om folkbildningsfrågor
(jfr prot. 2007/08:15.2).

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU14 justeras.

Anmäls reservationer och ett särskilt yttrande.

 

 

§ 3

Yttrande till konstitutionsutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

 

Utskottet finner inte anledning att framföra några synpunkter till konstitutionsutskottet och beslutar därför att avstå från att avge yttrande över skrivelse 2007/08:75.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 4

Uppvaktning

 

Företrädare för Stockholm Pride, ordförande Jonah Nylund, vice ordförande Claes Nyberg och styrelseledamot Tasso Stafilidis informerar om årets pridefestival och besvarar frågor från utskottets ledamöter.

Informationsmaterial överlämnas.

 


 

 

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Anmäls följande skrivelser

– Öppna Kanalen i Stockholm, ordförande Åke Askensten, angående stöd till public service (dnr 140-2337-07/08),

– Nätverket Språkförsvaret, Per-Owe Albinsson, Olle Käll, Per-Åke Lindblom, Arne Rubensson och Cecilia Rydbeck, angående förslaget till språklag (dnr 140-2376-07/08) och

– Bildkonst Upphosvrätt i Sverige (BUS), ordförande C-Stefan Ahlenius och vd Mats Lindberg, angående individuell visningsersättning (dnr 140-2406-07/08).

 

 

 

Skrivelser från andra utskott

 

– Protokollsutdrag 2007/08:28.5 i vilket finansutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att yttra sig över tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:99) samt ev. motioner.

 

 

 

– Protokollsutdrag 2007/08:28.6 i vilket finansutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2007 (skr. 2007/08:101) och ev. motioner.

 

 

 

EU-handling

 

– Statsrådsberedningen, EU-kansliet, angående regeringens EU-arbetsprogram för våren 2008.

 

 

§ 6

Besök från Tunisiens parlament

 

Kanslichefen informerar om att representanter från det tunisiska parlamentet besöker utskottet den 17 april 2008 ca kl. 16.30–17.15. En delegation från utskottet, ordf. Siv Holma (v), vice ordf. Cecilia Wikström (fp), Margareta Israelsson (s), Nikos Papadopoulos (s), Dan Kihlström (kd), Olof Lavesson (m), Göran S Persson (s) och Göran Montan (m), tar emot besökarna.

 

 

§ 7

Justering av protokoll

 

Justeras protokollen 2007/08:15 av den 27 mars 2008 och 2007/08:16 av den 3 april 2008.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 april 2008 kl. 09.30.

 

 

 


 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 
 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2007/08:17

                                                                 §§

1

2–3

4–8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

D

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedersen, Peter (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Davidson, Inger (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

                             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

                            D=Närvarande och deltagit i beslutet

                      N=Närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.