Protokoll utskottssammanträde 2007/08:19

Socialutskottets protokoll 2007/08:19

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19

 

DATUM

2008-03-06

TID

09:15-10:37

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information

 

Företrädare för Socialdepartementet respektive Datainspektionen informerar utskottet i anledning av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2.

Utskottet avser att fortsätta behandla detta ärende vid sammanträde den 11 eller 12 mars. Utskottet uppdrar åt Socialdepartementet av lämna skriftliga synpunkter den 10 eller 11 mars (anpassat till vilken sammanträdesdag det blir). Datainspektionen inger en PM som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 3

 

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 21 februari justeras.

 

§ 4

Statligt tandvårdsstöd

 

Utskottet fortsätter den preliminära behandlingen av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd jämte motioner.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid sammanträdet den 11 eller 12 mars. (jfr. § 1)

 

§ 5

Reviderad arbetsplan

 

Kanslichefen redogör för den uppdaterade arbetsplanen som bifogas protokollet som bilaga 4. Det antecknas att vissa förändringar är redan aktuella.

 

§ 6

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 5.

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 6.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 mars kl. 11:00 eller onsdagen den 12 mars kl. 08:00 (jfr. § 1 och § 4).

 

 

 

Vid protokollet     Andreas Hagström

   

Justeras                 2008-03-11

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:19

 

 

§ 1

§ 2-5

§ 6-8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande