Protokoll utskottssammanträde 2007/08:19

Kulturutskottets protokoll 2007/08:19

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19

 

DATUM

Torsdagen den 8 maj 2008

TID

Kl. 09.30–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information

 

Företrädare för Riksrevisionen, nämligen riksrevisor Karin Lindell, revisonsdirektör Isak Reichl och biträdande granskningschef Rutger Banefelt, informerar om Riksrevisionens granskning av statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturminnena (RiR 2008:2) och besvarar frågor från utskottets ledamöter.

 

 

§ 2

Yttrande till finansutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 och motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v).

 

Kulturutskottets beslutar att avge yttrade till finansutskottet.

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 3

Yttrande till konstitutionsutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition (punkterna 2–11).

Kulturutskottet beslutar att inte yttra sig till konstitutionsutskottet.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 4

Yttrande till finansutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande över regeringens skrivelse 2006/07:101 Årsredovisning för staten 2007 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

 

Kulturutskottet beslutar att inte yttra sig till finansutskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

 

 

§ 5

Information från ordförandekonferens i Ljubljana den 13–14 april 2008

 

Vice ordförande Cecilia Wikström (fp) rapporterar från ordförandekonferensen i Ljubljana den 13–14 april 2008 (jfr prot. 2007/08:12.4). Deltog i resan gjorde även kulturutskottets kanslichef Per Mårtensson. En reseberättelse bilägges protokollet (bilaga 2).

 

 

§ 6

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2007/08:18 av den 24 april 2008.

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 20 maj 2008 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

1. Närvaro- och voteringsförteckning

2. Reseberättelse

 

 


 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2007/08:19

                                                                 §§

1–7

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedersen, Peter (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Davidson, Inger (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

                             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

                            D=Närvarande och deltagit i beslutet

                      N=Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.