Protokoll utskottssammanträde 2007/08:2

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:2

 

 

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2

 

DATUM

2008-02-12

TID

12.30-13.40, 13.50-13.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

 

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 29 januari justeras.

 

§ 3

Mottagande av motioner från andra utskott

 

Utskottet beslutar att från justitieutskottet motta motion

 

2007/08:Ju369 av Mats G Nilsson (m),

 

från arbetsmarknadsutskottet motta motionerna

 

2007/08:A212 av Carina Hägg (s)

2007/08:A218 av Carina Ohlsson (s),

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 4

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

 

Utskottet behandlar preliminärt regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer jämte motioner.

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 5

Offentlig utfrågning

 

Inför utskottets offentliga utfrågning den 4 mars redovisas förslag till program och en vid riksdagens utredningstjänst upprättad PM med förslag på inom området verksamma forskare.

 

Efter diskussion beslutar utskottet ge presidiet i uppdrag att fastställa det slutliga programmet.

 

 

§ 6

Arbetsplanering

 

Föredras reviderat förslag till arbetsplan. Framkom önskemål om att flytta kammarbehandlingen av betänkande 2007/08:JuSoU1 till den 24 april.

 

Uppdras åt kansliet att framföra utskottets önskemål till kammarkansliet.

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 4 mars kl. 09.30 (offentlig utfrågning). 

 

 

 

Vid protokollet     Anita Lysholm

   

Justeras                 2008-03-13

 

 

                             Kenneth Johansson


 


SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:2

 

 

§ 1-5

§ 6-7

§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s) vice ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Reshdouni (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.