Protokoll utskottssammanträde 2007/08:21

Kulturutskottets protokoll 2007/08:21

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21

 

DATUM

Tisdagen den 3 juni 2008

TID

Kl. 11.00–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

§ 1

Information

 

Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m.fl., och för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet Nyamko Sabuni m.fl., informerar utskottet om de EU-frågor som kan väntas bli aktuella under höstens franska ordförandeskap eller senare samt besvarar frågor från utskottets ledamöter.

 

 

§ 2

Information om arbetet i uppföljnings- och utvärderingsgruppen

 

Anne Marie Brodén (m) informerar om hur arbetet i uppföljnings- och utvärderingsgruppen fortskrider. Arbetet förväntas kunna redovisas för utskottet till hösten.

 

 

§ 3

Inkommande skrivelser

 

Anmäls följande inkomna skrivelser

– Karlskrona kommun, angående förslaget om nedläggning av Marinens musikkår (dnr 140-3006-07/08),

– Länsstyrelsen i Jönköpings län, landshövding Lars Engqvist, angående kulturutskottets inställda länsresa till Jönköpings län
(dnr 140-1278-07/08),

– Hildegard Pentzien, angående TV-avgiften (dnr 140-3021-07/08) och

– Sveriges Frikyrkosamråd, ordförande Anders Bengtsson, angående besöket i kulturutskottet den 25 maj 2008 (dnr 140-2162-07/08).

 

 

 

EU-handlingar från Kulturdepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartementet

 

PM inför mötet i kulturutskottet den 3 juni 2008 (Integrations- och jämställdhetsdepartementet),

Rapport från ministerrådet (utbildning, ungdom och kultur)
den 13–14 mars 2008,

– Utkast till resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om delaktighet för ungdomar med färre möjligheter (8 maj 2008),

– Återrapportering från rådets möte (utbildning, ungdom och kultur) den 14 februari 2008),

– Rapport från rådets möte (utbildning, ungdom och kultur) den 21–22 maj 2008,

PM inför mötet i kulturutskottet den 3 juni 2008 (Kulturdepartementet)

– Utkast till rådets slutsatser om en europeisk strategi för mediekompetens i den digitala miljön (8 maj 2008),

– Förslag till beslut av Europarlamentet och rådet om allmänna riktlinjer för fortsättningen av programmet Safer Internet
(8 maj 2008),

– Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om kreativt innehåll på Internet inom den inre marknaden (28 april 2008),

– Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén (14 januari 2008),

– Utkast till rådets slutsatser om interkulturell kompetens
(8 maj 2008),

– Utkast till slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om arbetsplanen för kultur 2008–2010 (8 maj 2008).

– PM från rådsmöte (utbildning, ungdom och kultur) den 21–22 maj 2008,

– Faktapromemoria 2007/08:FPM112 Meddelande om minderåriga och skydd vid användning av datorspel (29 maj 2008),

– Engelsk version av Meddelande om minderåriga och skydd vid användning av datorspel (22 april 2008) och

– Utkast till rådets slutsatser om interkulturell kompetens
(8 maj 2008).

 

§ 4

Tack från Margareta Israelsson

 

Magareta Israelsson (s) framför sitt tack till utskottet för blommor som hon fått i samband med sin sjukskrivning.

 

 

§ 5

Justering av dagens protokoll

 

Utskottet beslutar att uppdra åt ordföranden att justera dagens protokoll samt protokollet från den offentliga utfrågningen om de fem nationella minoriteternas kultur den 5 juni 2008.

 

 

§ 6

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2007/08:20 av den 20 maj 2008.

 

 

§ 7

Tack

 

Ordföranden framför ett tack till ledamöter och suppleanter samt till utskottets kanslipersonal för arbetet i utskottet under riksmötet.

Vice ordföranden framför ledamöternas och suppleanternas tack till ordföranden samt till kanslipersonalen.

 


 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 


 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2007/08:21

                                                                 §§

1

2–4

5–7

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedersen, Peter (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Davidson, Inger (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

                             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

                            D=Närvarande och deltagit i beslutet

                      N=Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.