Protokoll utskottssammanträde 2007/08:21

Socialutskottets protokoll 2007/08:21

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21

 

DATUM

2008-03-13

TID

09.30-10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

 

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 12 mars justeras.

 

§ 3

Statligt tandvårdsstöd

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd jämte motioner.

 

Utskottet beslutar bordlägga ärendet för slutlig justering vid sammanträdet den 25 mars.

 

§ 4

Kostnader för personlig assistans

 

Utskottet behandlar preliminärt proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 5

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 7

Inhämtande av yttrande

 

Ordföranden föreslår att näringsutskottet bereds tillfälle att yttra sig över proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder jämte de motioner som kan komma att väckas. Det antecknas att propositionen förväntas bli bordlagd den 14 mars.

 

Utskottet beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 8

Fråga om yttrande till annat utskott

 

Utskottet behandlar fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007.

 

Utskottet beslutar avstå från yttrande.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 25 mars kl. 13.15.

 

 

 

Vid protokollet     Anita Lysholm

   

Justeras                 2008-03-25

 

 

                             Kenneth Johansson


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:

 

 

§ 1-9

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande