Protokoll utskottssammanträde 2007/08:23

Socialutskottets protokoll 2007/08:23

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23

 

DATUM

2008-03-25

TID

13:15-13:31

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

 

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 13 mars justeras.

 

§ 3

Statligt tandvårdsstöd

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU9 justeras.

 

Reservationer anmäls av s-ledamöterna, v-ledamoten och mp-ledamoten. Särskilda yttranden anmäls av s-ledamöterna, v-ledamoten och

mp-ledamoten.

 

§ 4

Reviderad arbetsplan

 

Kanslichefen redogör för den uppdaterade arbetsplanen som bifogas protokollet som bilaga 2. Ordföranden framför ett önskemål från allianspartierna om att till utskottet inbjuda Socialstyrelsen, SBU och SMER till en intern utfrågning om vaccin. Hela utskottet ställer sig bakom förslaget.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 6

Besök från Slovakien

 

Kanslichefen meddelar att en delegation från det slovakiska parlamentets hälsoutskott väntas besöka riksdagen den 16 april. Företrädare för social- respektive socialförsäkringsutskottet föreslås ta emot delegationen.

 

En handfull ledamöter uttalar intresse för att delta i mötet.

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

 

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 1 april kl. 10:00 (Offentlig utfrågning i anslutning till proposition 2007/08:87 Omreglering av apoteksmarknaden).

 

 

 

 

Vid protokollet     Andreas Hagström

   

Justeras                 2008-04-03

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:23

 

 

§ 1- 7

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande