Protokoll utskottssammanträde 2007/08:25

Socialutskottets protokoll 2007/08:25

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25

 

DATUM

2008-04-03

TID

09.30-10.07

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan. Det antecknas dock att punkt 6 utgår.

 

§ 2

 

Justering av protokoll

 

Protokollen från sammanträdena den  25 mars och 1 april justeras.

 

§ 3

Kostnader för personlig assistans

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans.

Utskottet fattar beslut i ärendet.

Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU13 justeras.

 

§ 4

 

Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården

 

Utskottet behandlar preliminärt proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården jämte motioner.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 5

Arbetsplan

 

Informeras om den uppdaterade arbetsplanen. Arbetsplanen bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 6

Beredningen av proposition 2007/08:87

 

Ordföranden tar upp frågan om den fortsatta beredningen av prop. 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder, efter den hearing som hölls den 1 april.

 

Efter viss diskussion enas utskottet om att i detta skede kalla följande till utskottet för att få möjlighet att ställa kompletterande frågor:

 

- Socialdepartementet

- Riksrevisionen

- Konkurrensverket

- Läkemedelsförmånsnämnden

 

Två kallas till sammanträdet den 8 april och två myndigheter till sammanträdet den 10 april.

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 8

Övriga frågor

 

Informeras om besök av en delegation från det Slovakiska hälsoutskottet den 16 april samt ett besök i juni av en delegation från Kinas Nationella Folkkongress utskottet för inrikes- och justitiefrågor.

 

Kanslichefen informerar om att s.k. läsanvisningar har sänts till utrikesutskottets kansli ang. ett motionsyrkande som väckts i anledning av skrivelse 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007.

 

Utskottet avser inte avge yttrande.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 8 april kl. 10.15

 

 

 

Vid protokollet     Anita Lysholm

   

Justeras                 2008-04-08

 

 

                             Kenneth Johansson


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:25

 

 

§ 1-2

§ 3

§4-9

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

1

 

N

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

N

 

1

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande