Protokoll utskottssammanträde 2007/08:26

Socialutskottets protokoll 2007/08:26

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26

 

DATUM

2008-04-08

TID

10:17-10:53

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Intern utfrågning

 

Intern utfrågning i anslutning till proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.

 

Deltar från Socialdepartementet gör statssekreterare Dan Ericsson samt departementsrådet Sofia Wallström. 

 

På initiativ av ordföranden antecknas till protokollet statssekreterarens utsaga att det inte är aktuellt att genomföra någon avyttring av apotek innan riksdagen har bifallit ett förslag angående själva förutsättningarna för en omreglering av apoteksmarknaden. 

 

§ 2

 

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 3 april justeras.

 

§ 4

Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder

 

Utskottet behandlar preliminärt proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 5

Besök vid Riksrevisionen

 

Kanslichefen erinrar om kvällens besök vid Riksrevisionen (kl. 18:30). 

 

 

 

 

 

§ 6

 

 

 

 

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 april kl. 09:30.

 

 

 

Vid protokollet     Andreas Hagström

   

Justeras                 2008-04-10

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:26

 

 

§ 1- 6

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande