Protokoll utskottssammanträde 2007/08:27

Socialutskottets protokoll 2007/08:27

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27

 

DATUM

2008-04-10

TID

09.30-10.37

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Intern utfrågning

 

Intern utfrågning i anslutning till proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.

 

Deltar från Läkemedelsförmånsnämnden gör chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör Anna Märta Stenberg, hälsoekonom Johanna Jacob och jurist Leif Lundqvist.

 

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 3

 

Justering av protokoll

 

Ordföranden läser upp § 1 varefter protokollet från sammanträdet den

8 april justeras.

 

§ 4

Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler

 

Utskottet behandlar preliminärt proposition 2007/08:96 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 5

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

 

Utskottet behandlar preliminärt fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

 

Utskottet beslutar att yttra sig genom protokollsutdrag.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 6

Mottagande av lagförslag

 

Anmäls protokollsutdrag den 3 april från justitieutskottet om överlämnande av proposition 2007/08:53 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri såvitt avser förslag till ändring i sekretesslagen (1980:100).

 

Utskottet beslutar att motta lagförslaget för samordning av kolliderande lagförslag (kommande betänkande SoU16 Patientdatalag m.m.).

 

§ 7

 

Inkomna EU-dokument.

 

Inkomna EU-dokument anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 9

Övriga frågor

 

Ordföranden rapporterar från ordförandekonferensen den 9 april.

 

Kanslichefen informerar om protokollsutdrag från finansutskottet angående inhämtande av yttranden över prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget för 2008, skrivelse 2007/8:101 Årsredovisning för staten 2007 och skrivelse 2007/08:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte ev. motioner som kan komma att väckas.

 

Utskottets arbetsplan kommer att kompletteras med nämnda ärenden.

 

§ 10

 

Intern utfrågning

 

Utskottet fortsätter den interna utfrågningen i anslutning till proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.

 

Deltar från Konkurrensverket gör generaldirektör Claes Norgren och avdelningsdirektör Göran Karreskog.

 

Efter avslutad utfrågning frågar ordföranden utskottet huruvida man önskar ytterligare information/utfrågningar i ärendet.

 

Ordföranden konstaterar dels att inga önskemål framförs, dels att ärendet kommer upp till fortsatt behandling den 17 april.

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum  torsdagen den 17 april kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet     Anita Lysholm

   

Justeras                 2008-04-17

 

 

                             Kenneth Johansson


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:27

 

 

§ 1

§ 2-11

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

N

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

1 = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

N = ledamöter som härutöver har varit närvarande