Protokoll utskottssammanträde 2007/08:28

Socialutskottets protokoll 2007/08:28

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28

 

DATUM

2008-04-17

TID

09:30-09:39

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

 

Besök från Slovakien

 

Ordföranden informerar kortfattat om besöket från det slovakiska parlamentets hälsoutskott onsdagen den 16 april. Delegationen överlämnade till utskottet en bok om Bratislava.

 

§ 3

 

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 10 april justeras.

 

§ 4

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet behandlar fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Efter genomgång och diskussion av en av kansliet upprättad promemoria finner utskottet inte skäl att avge yttrande. Konstitutionsutskottet meddelas härom genom detta protokoll.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 5

Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder

 

Utskottet fortsätter den preliminära behandlingen av proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder jämte motioner. Det antecknas att det justerade yttrandet NU4y delats på bordet.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

 

 

 

§ 7

 

 

Övriga frågor

 

Kanslichefen meddelar att tidpunkten för behandling i kammaren av betänkande 2007/08:SoU20 Sjukhusens läkemedelsförsörjning har flyttats. Nytt datum för arbetsplenum är den 17 juni. Kanslichefen erinrar om att regeringen i vårpropositionen föreslår att anslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd ska flyttas från utgiftsområde 9 till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 april kl. 11:00.

 

 

 

Vid protokollet     Andreas Hagström

   

Justeras                 2008-04-22

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:28

 

 

§ 1-3

§ 4-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande