Protokoll utskottssammanträde 2007/08:29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:29

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29

 

DATUM

2008-05-22

TID

10.00-10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2007/08:28.

 

§ 2

Yttrande till arbetsmarknadsutskottet - Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

 

Fortsattes behandlingen av yttrande till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete, jämte motioner

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets yttrande 2007/08:SfU5y justerades.

 

Avvikande mening anmäldes och godkändes av s- och v-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäldes av mp-ledamoten.

 

§ 3

Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen

 

Fortsattes behandlingen av 2007/08:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen, jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU13 justerades.

 

Reservationer anmäldes och godkändes av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 4

Fråga om utskottsinitiativ beträffande uppehållstillstånd för asylsökande från Afghanistan

 

V-ledamoten lade fram förslag till utskottsinitiativ, se bilaga 2.

 

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

 

V- och mp-ledamöterna anmälde avvikande meningar och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

 

S- ledamöterna angav i ett särskilt yttrande:

Vi ser brister i förslaget till utskottsinitiativ. Vi anser att det finns brister i hur tillämpningen av lagstiftarens intentioner kring begreppen inre väpnad konflikt kommit i uttryck. Vi vill se en vidare tolkning än den vi nu ser, men vi anser att det är principiellt fel att avgränsa detta till en specifik grupp.

 

§ 5

Kanslimeddelanden

 

Anmäldes besök av en delegation av irakiska parlamentariker den 30 maj 2008.

 

§ 6

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 29 maj 2008 kl. 10.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 29 maj 2008

 

Gunnar Axén

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:29

 

§ 1-4

§ 5-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s)   ersätter

Lena Hallengren (s) t.o.m. 2009-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


Bilaga 2

till protokoll

2007/08:29

 

 

Förslag till utskottsinitiativ beträffande uppehållstillstånd för asylsökande från Afghanistan

 

Sedan ett år tillbaka har en viktig diskussion om begreppet väpnad konflikt varit utmärkande i den svenska flyktingpolitiska debatten. Avvisningarna till krigets Afghanistan berör och engagerar många i Sverige och närmare tusen afghaner väntar oroligt på hur frågan ska få sin lösning. De lever alla i Sverige under hot om att sändas tillbaka till ett land där deras liv är i fara och deras mänskliga rättigheter riskerar att systematiskt kränkas.

 

Oron är befogad. Bara under 2006 miste över 4 000 personer livet i strider och attentat i Afghanistan. I sitt vägledande beslut från den 15 maj 2007 konstaterade Migrationsverket att säkerhetsläget försämrats och också att ”någon förbättring av säkerhetsläget på kort eller medellång sikt är emellertid inte att vänta.” Också regeringen definierade under våren 2007, i samband med beslutet om svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), att väpnad konflikt råder i Afghanistan. Sedan dess har situationen förvärrats ytterligare.

 

Regeringsföreträdare och borgerliga riksdagsledamöter har hittills hänvisats till att det är migrationsmyndigheternas – ytterst migrationsöverdomstolens – exklusiva rätt att pröva om situationen i Afghanistan är att betrakta som väpnad konflikt och därmed ge rätt till skydd i Sverige eller ej. Men enligt 5 kap. 24 § UtlL kan regeringen meddela föreskrifter om en viss grupp av asylsökande om regeringen anser att de behöver skydd undan inre väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar i hemlandet. Paragrafen anger att ”regeringen får i fråga om en viss grupp av utlänningar meddela föreskrifter om permanent uppehållstillstånd därför att de är skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 eller 3”. Formellt ger det regeringen bemyndigande att utfärda föreskrift om uppehållstillstånd för de asylsökande som ej har lagakraftvunna avvisningsbeslut, men en sådan föreskrift torde också för migrationsmyndigheterna kunna innebära en ny omständighet värd beakta också i de fall där lagakraftvunna avvisningsbeslut föreligger.

 

Jag hemställer att socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad ovan anförts om att använda sitt bemyndigande i enlighet med 5 kap. 24 § UtlL för att bevilja asylsökande från Afghanistan permanenta uppehållstillstånd i Sverige.

 

Kalle Larsson ledamot (v) i Socialförsäkringsutskottet