Protokoll utskottssammanträde 2007/08:2

Socialutskottets protokoll 2007/08:2

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2

 

DATUM

2007-10-16

TID

11:00-11:37

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

 

Ny ordinarie ledamot i socialutskottet

 

Ordföranden välkomnar Tobias Krantz (fp) som ny ordinarie ledamot i socialutskottet.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Protokollet från den offentliga utfrågningen den 19 september justeras.

 

§ 4

Tilläggsbudget till statsbudgeten för 2007

 

Utskottet behandlar preliminärt fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 (volym 1) vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007.

Ylva Johansson (s) föreslår att ansvarig statssekreterare kallas till utskottet för att redogöra för anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna. Utskottet ställer sig bakom förslaget.

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 5

Budgetpropositionen för 2008

 

Utskottet behandlar preliminärt fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 (volym 1) om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2008, utgifternas fördelning på utgiftsområden, beräkning av statsinkomsterna, förslag till utgiftstak för staten och låneramar samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör socialutskottet. (utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg).

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

§ 6

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2006

 

Utskottet behandlar preliminärt skrivelse 2006/07:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2006.

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 7

Framtidsdagen den 24 januari 2008

 

Kanslichefen informerar om Riksdagens framtidsdag den 24 januari 2008 avseende bl.a. föreslaget upplägg respektive innehåll. Ett programutkast har i utskicket inför sammanträdet delats till utskottet. Utskottet ställer sig bakom förslaget.

 

§ 8

Fråga om överlämnande av motioner/motionsyrkande till annat utskott

 

Utskottet beslutar – under förutsättning av berört utskotts medgivande – att överlämna följande motioner/motionsyrkande till justitieutskottet:

 

So384 av Mikael Oscarsson (kd), So297 av Carina Ohlsson (s) samt Ju246 av Carina Hägg (s) (yrkande 5).

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 9

Allmänna motionstiden 2007 – utfallet för SoU

 

Kanslichefen informerar om antalet till socialutskottet inkomna motioner under allmänna motionstiden 2007 samt kortfattat om hur dessa har fördelats mellan olika politikområden.

 

§ 10

Uppdaterad arbetsplan

 

Kanslichefen informerar översiktligt om planeringen för veckorna 42-46 i utskottet. Vidare meddelar kanslichefen att statsrådet Maria Larsson föreslår att datumet för kammardebatten om proposition 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården ändras till måndagen den 3 december. Utskottet ställer sig positivt till förslaget.

 

Ordföranden påminner utskottet om en inbjudan till ett seminarium på temat smärta som ska hållas den 18 december vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

 

Förslaget till arbetsplan fastställs och bifogas protokollet som bilaga 2.

 

 

§ 11

 

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 12

Övriga frågor

 

Ordföranden rapporterar från den senaste ordförandekonferensen. Lennart Levi (c) erinrar om ett seminarium om hjärnforskning som ges den 5 december vid Karolinska institutet. 

 

§ 13

Ändrad tidpunkt för nästa sammanträde

 

Ordföranden föreslår att tidpunkten för nästa sammanträde (torsdagen den 18 oktober) ska ändras till kl. 9:15. Utskottet bifaller förslaget.

 

 

Vid protokollet     Andreas Hagström

   

 

Justeras                 2007-10-18

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:2

 

 

§1-13

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande