Protokoll utskottssammanträde 2007/08:32

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:32

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32

 

DATUM

2008-07-15

TID

15.00-16.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Överläggning med och information av regeringen om EU-frågor på migrationsområdet

 

1. Överläggning hölls med statssekreterare Gustaf Lind från Justitiedepartementet om:

 

– Europeisk pakt om invandring och asyl

Ordförandeskapets initiativ, 11609/08, LIMITE, ASIM 53

 

Svensk ståndpunkt enligt rådspromemoria daterad 10 juli 2008 (enheten för migration och asylpolitik) samt kommenterad dagordning för ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor, den 24–25 juli 2008 (dagordningspunkt 3) var:

 

Sverige välkomnar att Frankrike prioriterar migrationsfrågan under sitt ordförandeskap. Sverige står bakom utvecklandet av en övergripande europeisk migrationspolitik som fördjupar det europeiska samarbetet och kompletterar medlemsstaternas politik på detta område. Migrationsfrågans karaktär och de utmaningar som Europa står inför kräver ett samlat grepp och ökat samarbete. Sverige ser det franska initiativet som en politisk viljeyttring och en katalysator för de diskussioner som påbörjats inför framtagandet av det kommande femåriga arbetsprogrammet för RIF, som ska sträcka sig över perioden 2010-2014. Som en del i detta arbete välkomnar Sverige det franska initiativet.

 

Sverige har betonat att initiativet till en gemensam pakt bör ha sin utgångspunkt i migrationens positiva möjligheter och effekter, samt tydligare peka på behoven av ökad invandring till Europa. Sverige anser också att det är viktigt att rätten till asyl värnas och utvecklingen mot mer av stängda gränser motverkas.

 

Sverige ställer sig vidare bakom vad som i det franska initiativet sägs både om vikten av effektiv integrationspolitik och den inriktning med vilken sådan politik kan åstadkommas. Sverige välkomnar också att förslagen i det franska initiativet utgår från varje medlemsstats nationella kompetens på integrationsområdet.

 

Sverige anser emellertid att de delar av förslagen i det franska initiativet som innebär ökade utgifter måste konkretiseras och analyseras ytterligare innan Sverige kan ta ställning till dem. Eventuella resursförstärkningar måste finansieras genom omprioriteringar inom utgiftskategorin.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för det fortsatta arbetet med den inriktning som regeringen redovisat.

 

S- och mp-ledamöterna anmälde följande avvikande mening: Vi ser med viss oro på det franska initiativet. Då vi inte har tillgång till vare sig en svensk eller engelsk översättning av det franska initiativet har vi svårt att ta ställning till dess innehåll. Vi noterar också att den av regeringen angivna ståndpunkten är anmärkningsvärt vag. Detta signalerar en undfallenhet, men gör det också svårt för oss att driva opposition.

 

2. Information lämnades av statssekreterare Gustaf Lind m.fl. från Justitiedepartementet bl.a. om:

– Direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse när det gäller högkvalificerade arbeten – ”Blåkortsdirektivet”

– ”Sanktionsdirektivet”, påföljder för arbetsgivare som anställer tredjelandsmedborgare som vistats olagligt i EU

– Mottagande av irakiska flyktingar i EU

– Utvidgning av direktivet om varaktigt bosatta

– ”Framtidsgruppen”

– Konsulära anvisningar, viseringar

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 15 juli 2008

 

 

Gunnar Axén

 

 

 


 

 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:32

 

§ 1

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s) ersätter Lena Hallengren t.o.m. 09-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.