Protokoll utskottssammanträde 2007/08:33

Näringsutskottets protokoll 2007/08:33

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33

 

DATUM

2008-05-15

TID

09.30-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

 

 

§ 2

Nuteks remissynpunkter

 

Utredare Jan T. Persson, Verket för näringslivsutveckling (Nutek), lämnade information om Nuteks remissynpunkter över promemoria om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S.

 

 

§ 3

Vissa immaterialrättsliga frågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa immaterialrättsliga frågor.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 16 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 3 dels av v-ledamoten, dels av mp-ledamoten.

 

 

§ 4

Avskiljning och lagring av koldioxid

 

Kenneth Möllersten, Statens energimyndighet, lämnade information om avskiljning och lagring av koldioxid (CCS-tekniken).

 

 

§ 5

En effektivare förvaltningsstruktur

 

Utskottet behandlade proposition 2007/08:78 om en effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft jämte motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

§ 6

Inbjudan till WTO-konferens

 

Utskottet fortsatte behandlingen av inbjudan till WTO-konferens i Genève den 11 och 12 september.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 7

Fråga om senareläggning av debatt den 11 juni

 

Utskottet tillstyrkte senareläggning på dagen av debatter med anledning av utskottets betänkanden den 11 juni.

 

 

§ 8

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen anmälde inkommen skrivelse (enligt bilaga 2).

 

 

§ 9

Vin & Sprit AB

 

På begäran av Kent Persson beslutade utskottet att inbjuda företrädare för Finansdepartementet till utskottet för att lämna information om försäljningen av de statligt ägda aktierna i Beam Global Spirits & Wine, Inc.

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:33

 

§1-2

§3

§4-9

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

o

 

x

 

od

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

 


 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:33

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

 

 

 

 

Gudrun Sterner. Skrivelse med synpunkter på miljöfrågor.

Dnr 180-2812-2007/08

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.