Protokoll utskottssammanträde 2007/08:39

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2007/08:39

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:39

 

DATUM

2008-08-25

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon samt följdmotioner och motionsyrkande från allmänna motionstiden 2007.

 

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 2

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften samt följdmotion.

 

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 4

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes.

 

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen (Jordbruksdepartementet) enligt 10 kap. 3 § RO med anledning av följande inkomna EU-dokument:

 

KOM(2008) 469 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med sälprodukter.

 

SEK(2008) 2291 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar.  Följedokument till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med sälprodukter sammanfattning av konsekvensanalysen om de eventuella effekterna av ett förbud mot sälprodukter.

 

Övriga inkomna EU-dokument lades till handlingarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 5

Utskottsaktiviteter m.m hösten 2008

Utskottet beslutade att:

 

- Sofia Arkelsten (m) representerar utskottet vid trafikutskottets möte med tyska Bundestags utskott för trafik och samhällsbyggnad torsdag 11 september kl. 09.00-10.30.

 

- genomföra ett gårdsbesök med vattentema på Lida gård,

Hölö, onsdag 24 september med avfärd kl. 11.00.

   

- genomföra en informationsträff med Svensk Cykling torsdag

25 september med avfärd kl. 12.00

- ta emot besök av det tjeckiska jordbruksutskottet torsdag 2 oktober kl.10.00-11.30 med efterföljande lunch. Anders Ygeman (s), Bengt-Anders Johansson (m), Anita Brodén (fp), Jacob Johnson (v), Tina Ehn (mp) och Irene Oskarsson (kd) representerar utskottet. 

 

- Sofia Arkelsten (m) och Wiwi-Anne Johansson (v) representerar

utskottet vid ett OECD-seminarium om klimatförändringar i Paris

torsdag 2 oktober.

 

- genomföra ett endagsbesök hos Fiskeriverket i Göteborg

måndag 13 oktober.

 

- ta emot uppvaktning av  Svenskt Friluftsliv vid utskottets

sammanträde tisdag 14 oktober.

 

- ta emot uppvaktning av  Det naturliga steget vid utskottets sammanträde tisdag 21 okt  .

                  

- Claes Västerteg (c) representerar utskottet vid ett miljöseminarium i

Budapest torsdag 13 november      

 

- genomföra ett endagsbesök hos Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i

Jönköping måndag 17 november.                 

 

- att genomföra ett möte med samhällsbyggnadsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting vid utskottets sammanträde torsdag 20 november.

 

- att två ledamöter, prel. Aleksander Gabelic (s) och Lars Tysklind (fp), representerar utskottet vid FNs klimatkonferens i Poznan, Polen, under delar av konferensen 1-12 december.           

 

- att ta emot uppvaktning av Artdatabanken vid lämpligt sammanträde under hösten 2008.

 

§ 6

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 september kl. 10.30 2008 .

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

 

Justeras den 23 september 2008

 

 

Anders Ygeman

 

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:39

 

§ 1-4

§5-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s) tjl. t o m 090301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s) ers. t o m 090301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2008-08-25

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:39

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Europaparlamentets resolution om grönboken om bättre nedmontering
av fartyg

 

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om vetenskapliga fakta om klimat-
förändringar: slutsatser och rekommendationer för beslutsprocessen

 

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om stigande livsmedelspriser i EU och i utvecklingsländerna

 

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens förordning
om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

 

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om EU:s strategi inför det tredje partsmötet för Århuskonventionen i Riga, Lettland

Kännedoms-

kopia

Skrivelse angående kodressörer / Erik Nilsson, Frändefors

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om det kommande toppmötet mellan EU

Förenta staterna

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om konsekvens i utvecklingspolitiken och

effekterna av EU:s exploatering av vissa biologiska naturresurser på utvecklingen i Västafrika

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om import av slaktkroppar av fjäderfä

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om framtiden för får-, lamm- och get-

sektorn i Europa

Kännedoms-

kopia

Ang. kommunalt bidrag till hästklinik i Tingsryd/Veterinärer i Sverige

Kännedoms-

kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2008-08-25

                                                                                                               Bilaga 3

                                                                                                         till protokoll

                                                                                                           2007/08:39

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 13 juni - 20 augusti 2008

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2008) 355

2008-06-13

2008-06-13

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om statistik som sammanställts enligt förordning (EG) 2150/2002 om avfallsstatistik och om statistikens kvalitet

KOM(2008) 210/2 corrigendum

2008-06-13

2008-06-14

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skördestatistik

KOM(2008) 358

2008-06-16

2008-06-16

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om utgifter inom veterinärområdet (kodifierad version)

KOM(2008) 364

2008-06-17

2008-06-17

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Översyn av de regionala rådgivande nämnderna

KOM(2008) 377

2008-06-20

2008-06-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 2015/2006 och (EG) nr 40/2008 när det gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd

KOM(2008) 392

2008-06-26

2008-06-26

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om livsmedel för personer med störd kolhydratomsättning (diabetes)

KOM(2008) 393

2008-06-27

2008-06-27

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av artikel 9 i rådets direktiv 89/398/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel

KOM(2008) 403

2008-06-26

2008-06-30
Inkom på engelska 2008-06-27

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen om underrättelser om förlängning av tidsfrister för att uppfylla kraven och undantag från skyldigheten att tillämpa vissa gränsvärden i enlighet med artikel 22 i direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa

{SEC(2008)2132}

KOM(2008) 409

2008-07-02

2008-07-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Översyn av miljöpolitiken 2007

{SEC(2008)2150}

KOM(2008) 431

2008-07-07

2008-07-07

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland

KOM(2008) 452

2008-07-08

2008-07-08

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets förslag till ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver Med ändring av kommissionens förslag i enlighet med artikel 250.2 i EGfördraget

KOM(2008) 454

2008-07-08

2008-07-08

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om införande av en tillfällig särskild åtgärd för att främja omstruktureringen av Europeiska unionens fiskeflotta som berörs av den ekonomiska krisen

KOM(2008) 453

2008-07-08

2008-07-09

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om främjande av anpassningen av Europeiska unionens fiskeflottor till de ekonomiska följderna av höga drivmedelskostnader

KOM(2008) 444

2008-07-09

2008-07-09

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden

KOM(2008) 442

2008-07-08

2008-07-11

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) i syfte att upprätta ett program för frukt i skolan

{SEK(2008) 2225}

{SEK(2008) 2226}

SEK(2008) 2226

2008-07-08

2008-07-11

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) i syfte att upprätta ett program för frukt i skolan Sammanfattning av konsekvensbedömning

{KOM(2008) 442 slutlig}

{SEK(2008) 2225}

KOM(2008) 462

2008-07-16

2008-07-16

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om hantering av avfall innehållande långlivade organiska föroreningar i termiska och metallurgiska produktionsprocesser

KOM(2008) 457

2008-07-22

2008-07-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel

KOM(2008) 487

2008-07-07

2008-07-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets andra behandling i syfte att ändra ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och om ändring av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG och 2000/60/EG med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

KOM(2008) 469

2008-07-23

2008-07-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om handel med sälprodukter (framlagd av kommissionen) {SEK(2008) 2290} {SEK(2008) 2291}

SEK(2008) 2291

2008-07-23

2008-07-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar  Följedokument till förslaget till Europaparlamentets och Rådets förordning om handel med sälprodukter sammanfattning av konsekvensanalysen om de eventuella effekterna av ett förbud mot sälprodukter {KOM(2008) 469 slutlig} (SEK(2008) 2290)

KOM(2008) 501

2008-08-01

2008-08-04

 

Miljö- och jordbruksutskottet

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Andra rapporten om resultaten av de pilotstudier som avses i artiklarna 4.3 och 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik

Återrapport

2008-06-16

2008-06-17

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från EPSCO-rådets möte den 10 juni 2008

Återrapport

2008-06-16

2008-06-17

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i TTE-rådet den 12-13 juni 2008 i Luxemburg (telekommunikation och transport)

Återrapport

2008-06-16

2008-06-18

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Möte med rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) den 16 juni 2008: Översiktsrapporten

Återrapport

2008-06-12

2008-07-01

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från TTE-rådets (Energi) möte den 6 juni 2008 i Bryssel

Återrapport

2008-06-06

2008-07-09

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Ekofin-rådet den 3 juni: Mötesrapport

Återrapport

2008-06-01

2008-07-11

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från det informella jordbruksministermötet i Brdo, Slovenien den 27 maj 2008

Återrapport

2008-07-11

2008-07-11

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från informella miljöministermötet i Saint Cloud, Frankrike, 3-4 juli 2008

Återrapport

2008-06-25

2008-07-11

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från Jordbruks/fiskerådet den 23-24 juni 2008

Återrapport

2008-07-15

2008-07-18

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 15 juli 2008

K(2008)2949

2008-06-13

2008-06-14

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den 13.6.2008 om fastställande av det lägsta försäljningspris som skall gälla inom ramen för den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av det svenska interventionsorganet (Endast den svenska texten är giltig)

K(2008)3356

2008-06-27

2008-06-27

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den 27.6.2008 om fastställande av det lägsta försäljningspris som ska gälla inom ramen för den stående anbudsinfordran för försäljning för industriell användning av socker som innehas av det svenska interventionsorganet

K(2008)3697

2008-07-11

2008-07-11

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den 11.7.2008 om fastställande av det lägsta försäljningspris som ska gälla inom ramen för den stående anbudsinfordran för försäljning för industriell användning av socker som innehas av det svenska interventionsorganet

C(2008)

2008-07-24

2008-07-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

KOMMISSIONENS BESLUT av den om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2008

2007/08:FPM130

2008-07-08

2008-08-05

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förordning om Animaliska biprodukter

K(2008)4418 

2008-08-08

2008-08-12

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den 8.8.2008 om fastställande av det lägsta försäljningspris som skall gälla inom ramen för den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av det svenska interventionsorganet

K(2008)4416

2008-08-08

2008-08-12

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den 8.8.2008 om fastställande av det lägsta försäljningspris som ska gälla inom ramen för den stående anbudsinfordran för försäljning för industriell användning av socker som innehas av det svenska interventionsorganet

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.