Protokoll utskottssammanträde 2007/08:3

Näringsutskottets protokoll 2007/08:3

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3

 

DATUM

2007-10-18

TID

09.30 – 10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 1 och 2.

 

 

§ 2

Yttrande till utbildningsutskottet

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utbildningsutskottet rörande europeiska området för forskningsverksamhet.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande nr 1 justerades.

 

 

§ 3

Fråga om yttrande till finansutskottet över utgiftsramar m.m.

 

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar m.m. jämte motioner.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 4

Fråga om yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget

 

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller förslag om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 jämte motion.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande. I stället beslutade utskottet att genom protokollsutdrag meddela finansutskottet

 

att m-, c-, fp- och kd-ledamöterna tillstyrker berörda förslag i budgetpropositionen och avstyrker motion 2007/08:Fi251 i berörd del,

 

att s- och mp-ledamöterna avstår från att ta ställning till berörda förslag i budgetpropositionen med hänvisning till att respektive parti hade andra budgetalternativ för år 2007 vilka avslogs av riksdagen,

att v-ledamoten med tillstyrkande av motion 2007/08:Fi251 i berörd del avstyrker den i budgetpropositionen (punkterna 25 och 27 i denna del) föreslagna användningen av det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 38:2 Näringslivsutveckling m.m.

 

§ 5

Rapporter från utländska konferenser

 

Utskottet fick rapporter från OECD-konferensen i Paris den 4 oktober, WTO-konferensen i Genève den 4 och 5 oktober och den interparlamentariska rymdkonferensen i Rom den 8 och 9 oktober.

 

 

§ 6

Överlämnande av motionsyrkanden till andra utskott

 

Utskottet beslutade att till andra utskott – under förutsättning av berört utskotts medgivande – överlämna motioner enligt följande:

 

Konstitutionsutskottet

 

2007/08:N1 (yrkande 2) av Thomas Östros m.fl. (s),

 

Finansutskottet

 

2007/08:N377 (yrkande 3) av Kent Persson m.fl. (v),

 

Arbetsmarknadsutskottet

 

2007/08:N347 (yrkande 7) av Thomas Östros m.fl. (s).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Övertagande av motionsyrkande från annat utskott

 

Utskottet beslutade att från konstitutionsutskottet överta motion

2007/08:K1 (yrkande 1) av Berit Andnor m.fl. (s).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Riksdagens framtidsdag

 

Utskottet informerades om riksdagens framtidsdag den 24 januari.

 

 

§ 9

Inbjudan till offentligt seminarium om Sveriges miljömål

 

Utskottet informerades om inbjudan från miljö- och jordbruksutskottet till offentligt seminarium om Sveriges miljömål den 23 oktober 2007.

 

 

 

§ 10

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

 

Skrivelserna lades till handlingarna.

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras

 

 


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:3

 

§ 1–10

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2006/07:3

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

 

 

1. Gunnar Holmberg. Skrivelser om brandskydd m.m.

Dnr 180-239-2007/08

 

 

2. Amerikanska ambassaden. Tackbrev med anledning av amerikanska kongressens besök i näringsutskottet den 14 september.

Dnr 180-242-2007/08

 

 

3. Svenska Uppfinnareföreningen (SUF). Synpunkter på Regeringens proposition 2007/08:1

Dnr 180-240-2007/08