Protokoll utskottssammanträde 2007/08:4

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:4

 

 

 

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4

 

DATUM

2008-03-13

TID

11.00-11.30, 11.40-12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

 

Justering av protokoll

 

Protokollen från sammanträdena den 12 februari och 4 mars justeras.

 

§ 3

Ny ledamot i utskottet

 

Helena Bouveng (m) har valts till ordinarie ledamot och Ulrika Karlsson (m) har valts till ny suppleant i utskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 4

Mottagande av motion

 

Utskottet beslutar att från utbildningsutskottet motta motion 2007/08:A402 yrkande 33 av Peter Eriksson m.fl. (mp).

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 5

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

 

Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer jämte motioner.

 

Ärendet bordläggs för slutlig justering vid sammanträdet den 8 april.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

 

 

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 8 april kl. 11.30.

 

 

Vid protokollet     Anita Lysholm

   

Justeras                 2008-04-08

 

 

                             Kenneth Johansson


 


SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:4

 

 

§ 1-5

§ 6-7

§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s) vice ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Reshdouni (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.