Protokoll utskottssammanträde 2007/08:9

Näringsutskottets protokoll 2007/08:9

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9

 

DATUM

2007-11-20

TID

11.00 – 11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

 

§ 1

I frånvaro av ordföranden och vice ordföranden tog Laila Bjurling (s) ledningen av sammanträdet. 

 

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2007/08:8

 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.
Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

§ 3

Vissa personbeskattningsfrågor
Föredrogs proposition 2007/08:24 jämte motioner.
Ärendet bordlades.

§ 4

Ett förstärkt jobbskatteavdrag
Föredrogs proposition 2007/08:22 jämte motioner.
Ärendet bordlades.

§ 5

Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare

åren 2007–2009

Föredrogs proposition 2007/08:19 jämte motion.
Ärendet bordlades.

§ 6

Slopad förmögenhetsskatt m.m.

Föredrogs proposition 2007/08:26 jämte motioner.
Ärendet bordlades.

§  7

Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

Föredrogs proposition 2007/08:27 jämte motioner samt skrivelse av

Fastighetsägarna Sverige.
Ärendet bordlades.

§ 8

Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropo-

sitionen för 2008

Föredrogs proposition 2007/08:11 jämte motioner.
Ärendet bordlades.

 

 

 

 

§ 9

 

 

 

 

Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskatte-

frågor

Föredrogs proposition 2007/08:25 jämte motion samt skrivelse från

Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Byggindustrier.
Justeringen av ärendet är framflyttad till den 6 december.
Ärendet bordlades.

§ 10

Övrigt
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 november kl. 10.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Lotta Sköldberg

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:9

 

 

§

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Nordin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande           

                                                                                           2007-10-04


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2007/08:9

 

 

 

 

Inkomna handlingar

 

Svenskt Näringsliv SKGS

Förslag till ny lydelse av 2 § andra stycket lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

 

Peter Rosén, Lidingö

Fastighetsskatten

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.