Protokoll utskottssammanträde 2008/09:10

Civilutskottets protokoll 2008/09:10

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10

 

DATUM

2008-12-16

TID

kl. 11.00-12.05, 12.10-12.20

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 2 december 2008.

 

 

§ 2

Överläggning med regeringen

 

Överläggning enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen ägde rum med konsumentministern Nyamko Sabuni åtföljd av politisk sakkunnige Andreas Bergström, kanslirådet Anders Dölling, departementssekreterarna Rebecca Heinemann och Jesper Svarén från Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Konsumentenhet samt kanslirådet Jonas Bäckstrand från Justitiedepartementet, Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt, rörande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter, KOM(2008) 614 slutlig.

 

Som regeringens ståndpunkt inför det fortsatta arbetet angavs i enlighet med vad som redovisats i tidigare till civilutskottet översänd promemoria från Justitiedepartementet (dnr 090-939-2008/09).

Se bilaga 2.

 

Ordföranden konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt och skälen härför samt förutskickade att ytterligare överläggningar i ärendet kan komma att påkallas från utskottets sida.

 

Ledamoten från Vänsterpartiet ville som sin uppfattning till protokollet få antecknat följande. Jag anser att strävan efter likformiga regler inom EU inte får gå ut över varje nations möjligheter att ha en konsumentskyddslagstiftning som är strängare till förmån för konsumenternas skydd och intressen än vad direktivets förmodade nivå vid en fullständig harmonisering kommer att ge. Likaså får inte behovet av regelförenklingar och principen om balans mellan parterna i ett avtalsförhållande gå ut över konsumentskyddet. Risken är att den inre marknaden inom EU stärks på konsumentens, kvaliténs och den hållbara utvecklingens bekostnad. Därför förordar jag såsom framgår ovan att möjligheten för varje medlemsland att ha strängare konsumentskyddsregler i sin nationella lagstiftning behålls.

Vidare antecknades att ledamoten från Miljöpartiet de gröna avstod från att delta i beslutet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 3

Information från regeringen

 

De under § 2 angivna deltagarna informerade om resultatet av det hittillsvarande arbetet rörande direktivet om leksakers säkerhet, KOM (2008) 9 slutlig, (jämför utskottets protokoll 2007/08:23, § 2).

 

 

§ 4

Fastställande av preliminär plan för civilutskottets

sammanträden m.m. t.o.m. februari 2009

 

Utskottet beslutade fastställa den som bilaga 3 till protokollet fogade planen med den ändringen att företrädare för Justitiedepartementet  kommer att informera om aktuella EU-frågor på civilrättens område tisdagen den 10 februari 2009.

 

 

§ 5

Namnlagen

 

Fortsattes behandlingen av motioner om namnlagen.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2008/09:CU12, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 6

Sjöfylleri

 

Fortsattes behandlingen av motioner om sjöfylleri.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2008/09:CU13, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes en reservation av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 7

Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m.

 

Föredrogs och behandlades proposition 2008/09:71 om ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

§ 8

Barn och föräldrar

 

Föredrogs och behandlades motioner om barn och föräldrar väckta under den allmänna motionstiden 2008/09:

C219 av Christer Winbäck (fp)

Skuldfälla för barn

C267 av Jan Ericson (m)

Ofrivillig skuldsättning av unga

C275 av Ann-Christin Ahlberg (s)

Barn med skulder för vårdavgifter

C278 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Mor- och farföräldrars roll för föräldralösa barn

C298 av Helena Leander och Peter Rådberg (mp)

Fler än två vårdnadshavare

C319 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (c)

Översyn av föräldrabalken

C340 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Talerätt i faderskapsmål

C361 av Fredrik Schulte (m)

Ungas ofrivilliga skuldsättning 

C377 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Kostnadsersättning för gode män 

C381 av Emma Henriksson (kd)

Faderskap 

C382 av Yilmaz Kerimo (s)

Registrering av bilar på barn

C390 yrk. 16 av Egon Frid m.fl. (v)

Konsumentpolitik

C410 av Monica Green m.fl. (s, v, mp)

Gode mäns uppdrag för ensamkommande flyktingbarn

C428 av Annika Qarlsson och Solveig Zander (c)

Införande av en barnbalk

C452 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, c, fp, kd, mp, v)

Gode män för ensamkommande flyktingbarn

C455 av Fredrik Schulte m.fl. (m)

Nya vårdnadsregler

C456 av Margareta Pålsson (m)

Förenklat adoptionsförfarande

C457 av Berit Högman och Marina Pettersson (s)

Barn och skulder

So374 yrk. 3 av Kerstin Engle (s)

Barnens rättigheter

So394 yrk. 3-4 av Solveig Hellquist (fp)

Barns bästa vid växelvis boende

So463 yrk. 1, 6-8 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Barnets bästa i familjerättsliga frågor

A355 yrk. 7, 12-13, 15, 18 av Josefin Brink m.fl. (v)

HBT-personers mänskliga rättigheter 

 

A402 yrk. 37  av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

En grön politik för lika rättigheter

 

Utskottet beslutade att för behandling till skatteutskottet – under

förutsättning av dess medgivande – överlämna motionen

2008/09:C377 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Kostnadsersättning för gode män 

 

Vidare beslutade utskottet att bordlägga ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 9

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes och utdelades följande EU-dokument:

 

Grönbok om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenterframlagt av kommissionen, KOM(2008) 794 slutlig

EU-representantens promemoria om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2009 m.m.

 

Vidare anmäldes följande EU-dokument:

 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen – framlagt av kommissionen, KOM(2008) 817 slutlig, 2008/0237 (COD), {SEK(2008) 2953}, {SEK(2008) 2954}

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Följedokument till förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid internationell busstransport och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004, Sammanfattning av konsekvensanalysen, SEK(2008) 2954, [KOM(2008) 817 slutlig] [SEK(2008) 2953]

Regeringskansliets promemoria Intern rapport KKR 1-2 december 2008 (Konkurrenskraftsrådet)

 

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget, KOM(2008) 831 slutlig 2005/0241 (COD)
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av ett direktiv om fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter, KOM(2008) 846 slutlig 2005/0242 (COD) (Text av betydelse för EES)

 

Utskottet beslutade att lägga EU-dokumenten till handlingarna.§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 15 januari 2009 kl. 09.30.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 15 januari 2009

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:10

 

 

  §§

 1-4

    §

    5

   §§

  6-7

   §

   8

  §§

 9-10

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Rose-Marie Carlsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

o

 

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt  (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

o

 

o

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

x

 

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

Anna-Karin Nylund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher Ödmann (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.