Protokoll utskottssammanträde 2008/09:10

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:10

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10

 

DATUM

2008-12-11

TID

09.00–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information

 

Utredaren Daniel Tarschys, Mikael Herjevik och Annica Lindblom presenterar Autonomiutredningens betänkande.

 

2 §

Information

 

Utredaren Sigbrit Franke och utredningssekreterare Anton Ridderstad presenterar Lärarutbildningsutredningens betänkande.

 

3 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:9 justeras.

 

4 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

5 §

Justering av utlåtande

 

Utskottet behandlar slutligt EU:s grönbok Migration & rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem (KOM (2008) 423 slutlig) (jfr 5 § prot. nr 1 och 8 § prot. nr 7).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utlåtande 2008/09:UbU3 Migration och rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem justeras.

 

6 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar yttranden från andra utskott, 2008/09:FiU4y, 2008/09:SkU2y, 2008/09:SoU4y, 2008/09:KrU3y, 2008/09:MJU2y, 2008/09:NU3y och 2008/09:AU4y, över proposition 2008/09:50

Ett lyft för forskning och innovation.

 

Utskottet beslutar motta motionerna som överlämnats i yttrandena från

socialutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.

 

Utskottet behandlar motionerna 2007/08:So206 (s) yrk. 1,

2008/09:Fi218 (fp) yrk 2, 2008/09:Ju430 (s, mp, v) yrk. 1, 2008/09:Ju470 (v, fp, m, kd, c) yrk. 1, 2008/09:So225 (fp) yrk. 2, 2008/09:So341 (m), 2008/09:So385 (mp) yrk. 2, 2008/09:So404 (fp) yrk. 1,

2008/09:So432 (s), 2008/09:So497 (mp) yrk. 5, 2008/09:So516

(s, v, mp, kd) yrk. 8, 2008/09:So569 (kd) yrk. 1 och 2008/09:MJ474 (kd).

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

7 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09:66 En ny betygsskala

[FPM-UbU5] jämte motionerna 2008/09:Ub9 (s), 2008/09:Ub10 (v)

yrk. 1, 2, 3, 4, 5 och 2008/09:Ub11 (mp).

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras tisdagen den 16 december 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:10

 

1-2§§

3-7 §§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:10

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

 

- Utbildningsdepartementet. Faktapromemoria 2008/09:FPM42

Förslag till rådets förordning om gemenskapens rättsliga ram för en

europeisk forskningsinfrastruktur (ERI) (KOM(2008) 467 slutlig).

 

- Södertörns högskola, Enrique Arias. Angående sakfel i regeringens proposition 2008/09:50 (dnr 150-893-208/09).

 

- EvaMaria Enretoh-Säll, Studerande på psykoterapiutbildningen vid Otterhällans Institut samt representanter för samtliga studerande på den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen vid Otterhällans
Institut i Göteborg och Stockholm, Göteborgs Psykoterapi Institut i
Göteborg och Malmö, Linnestadens psykoterapi institut. Angående Högskoleverkets förslag till styrning av psykoterapiutbildningen
diskriminerar psykodynamiskt inriktade psykoterapiutbildningar

(dnr 150-920-2008/09).

 

För kännedom

 

- Utbildningsdepartementet, Internationella sekretariatet. Rapport från rådsmöte (utbildning, ungdom och kultur) den 20–21 november 2008.

 

- Anonym avsändare. Angående 30 000 kronor i avgift för en skolresa vid Vasa Real i Stockholm.

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.