Protokoll utskottssammanträde 2008/09:13

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:13

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13

 

DATUM

2009-01-22

TID

10.00–10.50

11.00-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information

 

Åsa Regnér och Hans Olsson, RFSU, informerar om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.

 

2 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:12 justeras.

 

3 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

4 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav – Nya läroplaner för skolan [FPM-UbU9] jämte

Motionerna 2008/09:Ub16 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

2008/09:Ub17 (s) och 2008/09:Ub18 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5.

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

5 §

Överläggning enligt RO 10:3 om en uppdaterad strategisk ram för europeiskt samarbete om utbildning

 

Utskottet överlade med statsrådet Jan Björklund åtföljd av ämnesråden Anna Gudmundsson och Peter Johansson samt politiskt sakkunniga

Anna Neuman och Mirjam Nordfors, från Utbildningsdepartementet,

om:

 

KOM(2008) 865 En uppdaterad strategisk ram för europeiskt samarbete om utbildning.

 

Underlag utgjordes av översänd promemoria (dnr 150-1240-2008/09).

 

Något förslag från regeringen till svensk ståndpunkt förelåg ännu inte.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för det fortsatta arbetet med den inriktning som regeringen redovisat.

 

Utskottet förklarade denna paragraf omedelbart justerad.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 29 januari 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:13

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

 

- Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2008) 814 slutlig).

Förslag till Europaparlamentets och Rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forskningsprogram för metrologi som

genomförs av flera medlemsstater.

 

- Näringsdepartementet. Faktapromemoria 2008/09:FPM59 Samarbete

kring metrologisk forskning och utveckling (Artikel 169).

- Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2008) 865 slutlig). Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet,

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

En uppdaterad strategisk ram för europeiskt samarbete om utbildning.

 

Inbjudan

 

- Sveriges Kommuner och Landsting, Per-Arne Andersson. Inbjudan till Kommunal Skolriksdag 24–25 mars 2009.

 

För kännedom

 

- Europaparlamentet, sessionen 2008–2009. Utdrag ur dokument ”

Antagna texter”

- Från sammanträdet den 16 december. Europaparlamentets resolution

om mediekunskap i en digital värld.

- Från sammanträdet den 18 december. Europaparlamentets resolution

om livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och

innovation – genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”.

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.