Protokoll utskottssammanträde 2008/09:15

Skatteutskottets protokoll 2008/09:15

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15

DATUM

2009-02-12

TID

10.00 – 10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:14.

 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.
Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Utskottet beslutade

 

att delegationen tar emot en uppvaktning från Sveriges Redareförening angående tonnageskatt torsdagen den 19 februari 2009 omedelbart efter sammanträdet,

 

att från miljö- och jordbruksutskottet ta emot motion 2007/08:Sk323 yrk. 2 av Anne-Marie Pålsson (m) angående ändrad ordning i skatte-

tvister,

 

att till socialutskottet – under förutsättning av detta utskotts medgivande – överlämna motion 2008/09:Sk265 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered (m) angående illegal handel med cigaretter,

 

att utskottet besöker Skatteverket den 16 april kl. 8.30 – 11.00,

 

att Kronofogdemyndigheten inbjuds komma till utskottet längre fram i vår,

  

Kanslichefen informerade om att vid kommande utskick sänds ett länkmeddelande när kallelse och övriga handlingar är klara och kan läsas i Notesdatabasen,

 

Vidare informerades om konferens den 30-31 mars 2009 Tax Forum i Bryssel, Tax Systems in a Changing World. Lennart Hedqvist (m) och Laila Bjurling (s) kommer att delta.

 

Informerades om att skatteutskottets Rapporter från riksdagen; Inventering av skatteforskare 2009 nu föreligger i ny aktuell upplaga.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 3

 

Taxering och beskattning av ägarlägenheter
Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:83 jämte motioner.
Utskottet justerade betänkande 2008/09:SkU21.

Anmäldes reservationer av s och mp att avlämnas denna dag

kl. 15.00.

 

§ 4

Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete
Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:77 jämte motion.

Utskottet justerade betänkande 2008/09:SkU20.

 

Anmäldes en reservation av s och mp att avlämnas senast fredagen den 13 februari kl. 12.00.

 

§ 5

Åtgärder för jobb och omställning
Föredrogs fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2008/09:97 jämte motioner.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Övrigt

I direkt anslutning till sammanträdet tog delegationen emot företrädare för Villaägarnas Riksförbund, Västerbottens markägarförening samt

Svenskt Näringsliv.

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 17 februari kl. 13.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:15

 

 

§ 1-3

§ 4-5

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2009-02-11

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.