Protokoll utskottssammanträde 2008/09:15

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:15

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15

 

DATUM

2009-02-12

TID

09.00–09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

1 §

Information

 

Statssekreterare Peter Honeth och ämnesråd Olof Sandberg, Utbildningsdepartementet, informerar om aktuella EU-frågor.

 

2 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:14 justeras.

 

3 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

4 §

Övertagande av motion från socialutskottet

 

Utskottet beslutar ta emot motion 2007/08:So457 av Helene Petersson i Stockaryd (s) från socialutskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

5 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:68 Yrkeshögskolan jämte motioner (jfr 4 § prot. nr 12).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU6 Yrkeshögskolan justeras.

 

Reservationer anmäls.

 

6 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09:96 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet [FPM-UbU12].

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 

7 §

Fråga om yttrande till finansutskottet

 

Finansutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att senast tisdag 17 februari kl. 14.00 avge yttrande (inkl. avvikande meningar) över proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning samt de motioner som kan komma att väckas, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutar avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

8 §

Ärendebehandling

 

För yttrande till finansutskottet behandlar utskottet proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning [FPM-UbU1y] jämte motionerna 2008/09:Fi15 (s) yrk. 1, 4, 6 i denna del, 2008/09:Fi16 (v) yrk. 5, 15 i denna del och 2008/09:Fi17 (mp) yrk. 1, 6.

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

9 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar motion 2007/08:So457 (s) om förskolan [FPM-UbU7 tillägg].

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras tisdagen den 17 februari 2009

 

 

Sofia Larsen

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:15

 

1-4 §§

5 §

6-9 §§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:15

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

 

- Jan Bergström, Stockholm. Synpunkter på proposition 2008/09:68 Yrkeshögskolan (dnr 150-1505-2008/09).

 

- Jan Bergström, Stockholm. Synpunkter på proposition 2008/09:50
Ett lyft för forskning och innovation (dnr 150-1550-2008/09).

 

För kännedom

 

- Riksrevisionen, Eva Lindström, Karin Lindell, Claes Norgren. Granskningsplan för år 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.