Protokoll utskottssammanträde 2008/09:16

Skatteutskottets protokoll 2008/09:16

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16

 

DATUM

2009-02-17

TID

13.00–13.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Justerades, efter vissa ändringar, protokoll 2008/09:15.

 

Den planerade uppvaktningen, enligt protokollet, av Sveriges Redareförening angående tonnageskatt den 19 februari ställs in.

 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Utskottet beslutade att ta emot motion 2008/09:MJ459 yrkandena 3 och 35 av Lars Ohly m.fl. (v) från miljö- och jordbruksutskottet och motion 2008/09:N238 av Hans Rothenberg och Jan R Andersson (m) från näringsutskottet.

 

Beslutades även att de ledamöter som ska delta i utskottsresan till USA i höst träffas direkt efter sammanträdet torsdagen den 19 februari för att diskutera tidpunkt för resan m.m.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Åtgärder för jobb och omställning

Fortsattes behandlingen av yttrandet till finansutskottet över proposition 2008/09:97 jämte motioner.

Utskottet justerade yttrande 2008/09:SkU4y.

Anmäldes avvikande mening av s, v och mp att avlämnas senast kl. 14.00 denna dag.

 

§ 4

Ökade möjligheter till skatteanstånd

Föredrogs proposition 2008/09:113 jämte motion.

Ärendet bordlades.

 

 


 

§ 5

Övrigt

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 februari 2009 kl. 10.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Britt-Marie Asplind

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:16

 

 

§1–

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2009-02-11


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2008/09:16

 

 

 

Inkomna handlingar (bifogas)

 

Holger Gustafsson (kd) har valts till suppleant i skatteutskottet fr.o.m. 2009-02-11

 

Protokollsutdrag från miljö- och jordbruksutskottet:

Överlämnande av motion 2007/08:MJ459 yrkandena 3 och 35 av Lars Ohly m.fl. (v)

 

Protokollsutdrag från näringsutskottet:

Överlämnande av motion 2008/09:N238 av Hans Rothenberg och Jan R Andersson (m)

 

Per A. Sjöberger, Sveriges Redareföreningen

Begäran om uppvaktning i utskottet

 

Protest mot Nya Kassaregisterlagen (2007:592) och Skatteverkets tolkning

(2007:597) samt krav om lagändring!

 

Västerbottens markägarförening

Skrivelse inlämnad vid uppvaktning i utskottet den 12 februari

 

Kerstin Nyquist, Svenskt Näringsliv

Slopa företrädaransvaret (inlämnat vid uppvaktning den 12 februari)

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.