Protokoll utskottssammanträde 2008/09:16

Civilutskottets protokoll 2008/09:16

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16

 

DATUM

2009-02-17

TID

kl. 11.00-11.55

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 12 februari 2009.

 

 

§ 2

Könsneutrala äktenskap

 

Anmäldes fråga om inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag om könsneutrala äktenskap.

 

Utskottet beslutade efter votering och rösträkning med röstsiffrorna 16 mot 1 att inhämta Lagrådets yttrande över de i bilaga 2 till protokollet framlagda förslagen till

1. lag om ändring i äktenskapsbalken,

2. lag om ändring i föräldrabalken,

3. lag om ändring i brottsbalken,

4. lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,

5. lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap,

6. lag om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan,

7. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,

8. lag om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap,

9. lag om ändring i sambolagen (2003:376),

10. lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

 

Mot beslutet reserverade sig Yvonne Andersson (kd) och yrkade att de i bilaga 2 framlagda lagförslagen ska bli föremål för remissbehandling samt anförde följande. Riksdag och regeringen har samma krav på seriös beredning av lagändringar. Regeringen har inte på sedvanligt sätt berett och föreslagit en lagstiftning om könsneutrala äktenskap. Frågan har väckts i riksdagen och beretts inom civilutskottet. Utskottet har varken tillåtit företräde med synpunkter på lagförslaget eller sakinformation om alternativa modeller, exempelvis en civil samlevnadsbalk. Inte heller har lagförslaget remissbehandlats. Utskottet har därmed inte på allvar prövat frågan om civil samlevnadsbalk eller utsatt det liggande förslaget för en seriös beredning. I stället genomförs en skyndsam beredning av frågan om könsneutrala äktenskap där tidpunkten för lagens ikraftträdande tycks spela en avgörande roll. Det är bekymmersamt att en så viktig fråga som berör såväl kultur, tradition, religion och juridik ska stressas fram så som nu sker. Alldeles oavsett utgången menar jag att utskottet har till uppdrag att med respekt och seriositet bereda frågan.

 

Härefter justerades förslag till lagrådsremiss.

 

Voteringsutfallet framgår av bilaga 1.

 

Anmäldes en i ärendet inkommen skrivelse från Svenska kyrkan.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna samt att

i övrigt bordlägga ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 3

Uppföljningsprojekt om bortförda barn i internationella

förhållanden

 

Utvärderaren Gün Sahin från utredningstjänsten, utvärderings- och granskningsfunktionen redovisade utskottets uppföljningsprojekt

om bortförda barn i internationella förhållanden.

 

 

§ 4

Bortförda barn i internationella förhållanden

 

Föredrogs och behandlades motioner om bortförda barn i internationella förhållanden väckta under den allmänna motionstiden 2008/09:

C311 av Carina Hägg (s)

Bortförande av barn

C320 av Agneta Berliner (fp)

Ett fördjupat EU-samarbete om försvunna barn

C321 av Agneta Berliner (fp)

Tipstelefon om försvunna barn

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 5

Grönboken om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter

 

Fortsattes behandlingen av grönboken om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter, KOM (2008) 794.

 

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av utlåtandet 2008/09:CU22, vilket härefter justerades.

 

 

§ 6

Inkommet EU-dokument

 

Anmäldes ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Övervakning av den inre marknadens konsekvenser för konsumenten, Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna, KOM(2009) 25 slutlig, {SEK(2009) 76}

 

Utskottet beslutade att lägga meddelandet till handlingarna.

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 19 februari 2009 kl. 09.30.

 

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 19 februari 2009

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

 

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:16

 

 

  §

  1

   §

   2

  §§ 

 3-4

   §

   5

   §§

  6-7

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

o

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

J

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

N

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

o

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

x

J

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

x

J

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

x

J

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande