Protokoll utskottssammanträde 2008/09:18

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:18

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18

 

DATUM

2009-02-10

TID

11.00–12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Föredragning

GD Ulf Bengtsson och konteramiral Jörgen Ericsson från Försvarsmakten lämnade information om Försvarsmaktens planeringsunderlag till regeringen.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 3

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:17

 

§ 4

Kanslianmälningar

-         Anmäldes att Miljöpartiets riksdagsgrupp begärt en aktuell debatt om försvarspolitiken den 23 februari kl. 13.00.

-         Anmäldes att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) önskar föredra sin rapport om Rysslands militära förmåga i ett tioårsperspektiv. Presidiet tar ställning till detta.

-         Anmäldes att Nederländernas försvarsutskott besöker utskottet på torsdag 12 februari kl 9.00. Deltagande ledamöter:

Rolf Gunnarsson (m)

Karin Enström (m)

Peter Jonsson (s)

Nils Oskar Nilsson (m)

Staffan Danielsson (c)

Allan Widman (fp)

Isabella Jernbeck (m)

Åsa Lindestam (s)

Rolf K Nilsson (m)

Gunilla Wahlén (v)

Peter Rådberg (mp)

Ulf Grape (m)

-         Anmäldes att EU-parlamentets utrikesutskott besöker riksdagen den 5 eller 6 mars. Ingen från utskottet kan delta i mötet.

-         Anmäldes att Försvarsmakten har bjudit in till informationsträff. Utskottet bejakar ett sådant möte.

 


 

§ 5

Justering av FöU5

Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU5 Dricksvattenförsörjning – beredskap för stora kriser.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:
FöU5
justerades.

 

§ 6

Överläggning FöU7

Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU7 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 7

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Enligt riksdagsordningen 4 kap. 8 § får ett utskott komma överens med ett eller flera utskott om att bereda ett ärende gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott.

 

Utrikesutskottet har vid sitt sammanträde den 22 januari 2009 föreslagit att proposition 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust och eventuella motioner bereds gemensamt med försvarsutskottet i ett Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU).

 

Försvarsutskottet beslutade att bereda ärendet i sammansatt utskott.

Utskottet utsåg följande ledamöter och suppleanter i det sammansatta utskottet.

 

Ledamöter

Anders Karlsson (s)

Rolf Gunnarsson (m)

Karin Enström (m)

Nils Oskar Nilsson (m)

Staffan Danielsson (c)

Michael Hagberg (s)

Allan Widman (fp)

Åsa Lindestam (s)

Peter Rådberg (mp)

 

Suppleanter

Mats Berglind (s)

Rolf K Nilsson (m)

Gunilla Wahlén (v)

Inger Jarl Beck (s)

Kjell Eldensjö (kd)

Ulf Grape (m)

Tommy Waidelich (s)

Irene Oskarsson (kd)

 

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa planerade sammanträde äger rum tisdagen den 17 februari
kl. 11.00 i EU-nämndens sessionssal.

 

§ 9

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

                       Monique Svensson

 

Justeras            2009-02-17

 

                             Anders Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:18

 

§1–2

 §3–9

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anders Karlsson (s), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.