Protokoll utskottssammanträde 2008/09:19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:19

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19

 

DATUM

2009-02-10

TID

11.00-12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Uppvaktning

Representanter från Svenska Equiterapeutförbundet uppvaktade utskottet med anledning av behandlingen av proposition 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

 

§ 2

Uppvaktning

Representanter från Sveriges Veterinärförbund uppvaktade utskottet med anledning av dels vaccinationen mot blåtunga, dels utredningen Ansvaret i livsmedelskedjan (SOU 2007:04).

 

§ 3

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde den 29 januari 2009 justerades.

 

§ 4

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, en följdmotion samt motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 6

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes.

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen (Miljödepartementet) enligt 10 kap. 3§ RO med anledning av följande inkomna EU-dokument:

KOM(2009) 39 Meddelande från kommissionen till Europa­parlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén På väg mot ett övergripande klimatförändringsavtal i Köpenhamn

Övriga inkomna EU-dokument lades till handlingarna.

 


 

§ 7

Överlämnande av motionsyrkande till annat utskott

Utskottet beslutade att, under förutsättning av berört utskotts medgivande, överlämna motion 2008/09:MJ459 yrkande 35 till skatteutskottet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

Information om Jordbruksråd

Utskottet beslutade att ta emot information från Jordbruksdepar-tementet inför Jordbruksråd torsdagen den 9 juli 2009 kl. 14.00.

 

§ 9

Öppet sammanträde

Utskottet beslutade att ha ett öppet sammanträde tisdagen den 17 mars 2009, kl. 11.00, i Skandiasalen, för beredning av frågan om strandskyddet.

 

§ 10

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 februari 2009 kl. 10.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Katharina Wahl

 

Justeras den 17 februari 2009

 

 

Anders Ygeman

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:19

 

§ 1-10

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s) tjl. t o m 090301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m) tjl. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s) ers. t o m 090301

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willemo Carlsson (m) ers. t o m 090430

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2009-02-10

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:19

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Nordiska rådets rekommendationer 2008

 

1382-08/09

Ang. proposition 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård/Per Larsson, Advokatfirman Abersten HB

1506-08/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-02-10

                                                                                                        Bilaga 3

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2008/09:19

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 27 januari – 2 februari 2009

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2009) 9

2009-01-27

2009-01-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om övervakning av koldioxidutsläppen från bilar i EU: data för åren 2005, 2006 och 2007

 

KOM(2009) 27

2009-01-28

2009-01-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska antas på Europeiska gemenskapens vägnar avseende förslag till ändring av bilagorna A, B och C till Stockholmskonventionen vid det fjärde mötet i partskonferensen den 4–8 maj 2009

 

KOM(2009) 37

2009-02-02

2009-02-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 637/2008 när det gäller de nationella omstruktureringsprogrammen för bomullssektorn (framlagt av kommissionen)

 

KOM(2009) 39

2009-01-28

2009-02-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén
På väg mot ett övergripande klimatförändringsavtal i Köpenhamn
{SEK(2009) 101}

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.