Protokoll utskottssammanträde 2008/09:20

Civilutskottets protokoll 2008/09:20

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20

 

DATUM

2009-03-12

TID

kl. 09.30-10.05, 10.25-10.30

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 10 mars 2009.

 

 

§ 2

Naturresursfrågor och vattenrätt

 

Fortsattes behandlingen av motioner om naturresursfrågor.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2008/09:CU21, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 3

Fastighetsrätt

 

Föredrogs och behandlades motioner om fastighetsrätt väckta under den allmänna motionstiden 2008/09:

C210 av Liselott Hagberg (fp)

Fel i fastigheter 

C215 av Christer Winbäck (fp)

Huskapning

C216 av Jan Lindholm (mp)

Lagfartskapning

C221 av Ulf Nilsson och Tobias Krantz (fp)

Kapningen av lagfarter

C242 av Jörgen Hellman och Renée Jeryd (s)

Vanvårdade byggnader 

C254 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)

Skymmande vegetation

C266 av Jan Ericson (m)

Säkrare lagfartshantering

C269 av Ann-Kristine Johansson (s)

Översyn av diskriminerande företagsformer inom

jord- och skogsbruket

C301 av Annelie Enochson (kd)

Tomträtt 

C302 av Finn Bengtsson (m)

Kortare tidsperioder för tomträttsavgäld

C310 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s)

Friköp av historiska arrenden

C312 av Tommy Waidelich och Yilmaz Kerimo (s)

Förhindra kapning av hus

C323 av Lennart Pettersson (c)

Tomträttsavgäld

C334 av Anders Åkesson och Kenneth Johansson (c)

Den ackumulerade effekten av markintrång 

C338 av Hans Wallmark (m)

Tomträttshavares rättsliga läge och status

C344 av Marie Nordén (s)

Insyn vid bostadsköp

C354 av Finn Bengtsson (m)

Avskaffande av förköpslagen

C363 av Lennart Sacrédeus och Holger

Gustafsson (kd)

Expropriationsersättningen

C365 av Johan Pehrson (fp)

Bundenhet av budet vid fastighetsöverlåtelse 

C379 av Per Åsling (c)

Konsumentskyddet vid fastighetsförmedling

C385 av Bengt-Anders Johansson och Peder

Wachtmeister (m)

Jordförvärv

C393 av Krister Hammarbergh (m)

Störningsservitut 

C397 av Jan Andersson och Claes Västerteg (c)

Företagares konsumentskydd vid förvärv av lokaler

och fastigheter

C402 av Lars-Arne Staxäng och Lars Hjälmered (m)

Lagfartskapning

C406 yrk. 4 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Ett Stockholm där alla kan bo

C422 av Sten Bergheden (m)

Högre ersättning för markintrång 

C436 av Mikael Oscarsson (kd)

Fastighetskoordinater med rättsverkan

C470 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Regler för standardiserad besiktning vid överlåtelse

av fastighet

MJ502 yrk. 9 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Åtgärder för biologisk mångfald

N350 yrk. 3 av Rosita Runegrund (kd)

Skärgårdens utveckling

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

§ 4

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse från Skoglöfs Lastbilar AB, Kristinehamn genom Billy Skoglöf.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

 

§ 5

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes EU-dokument enligt följande:

 

Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapernas undertecknande av protokollet om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom, som antogs i Luxemburg den 23 februari 2007 – framlagt av kommissionen, KOM(2009) 94 slutlig jämte en åtföljande bilaga


Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2006/326/EG i syfte att inrätta ett förfarande för genomförande av artikel 5.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, KOM(2009) 100 slutlig, 2009/0031 (CNS)

 

Utskottet beslutade att lägga EU-dokumenten till handlingarna.

 

 

§ 6

Inbjudan

 

Anmäldes och utdelades en till talmannen ställd inbjudan till en EU-konferens om EU:s konsumentlagstiftning torsdagen den 2 april 2009 i Bryssel.

 

Antecknades att ledamöterna Eva Sonidsson (s) och Katarina Brännström (m) samt föredraganden Susanne Sjöblom ska delta i konferensen.

 

 

§ 7

Information rörande lagstiftning om civilrättsligt reglerad

samlevnad

 

Med ändring av beslutet den 10 mars 2009 (prot. 2008/09:19, § 3)

beslutade utskottet att bifalla ledamoten Yvonne Anderssons (kd) framställning den 29 januari 2009 (prot. 2008/09:13, § 3) om information rörande lagstiftning om civilrättsligt reglerad samlevnad.

 

Uppdrogs åt kansliet att finna lämplig person att ge informationen

den 24 mars 2009.

 

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna och yrkade att det den

10 mars 2009 fattade beslutet skulle kvarstå.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 19 mars 2009 kl. 09.30.

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 19 mars 2009

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:20

 

 

  §

  1

   §§

  2-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.