Protokoll utskottssammanträde 2008/09:20

Skatteutskottets protokoll 2008/09:20

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20

 

DATUM

2009-04-02

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:19.

 

§ 2

Inkomna handlingar, m.m.

 

Kanslichefen informerade om att

 

a) en förfrågan inkommit om att medverka till att inbjuda finans- och framtidsutskotten i Finlands riksdag till en konferens den 18 maj kl. 13.00–16.00 på Finlandsinstitutet i centrala Stockholm.

Beslutades att skatteutskottet istället bjuder in dem vid ett senare tillfälle. Det uppdrogs åt kanslichefen att bereda frågan vidare,

 

b) renoveringen av vår sessionssal börjar idag och beräknas pågå ca två månader. Sammanträdena framöver kommer företrädesvis att hållas i tidigare bostadsutskottets sessionssal RÖ5-37,

 

c) en inbjudan inkommit från SACO till ett besök hos dem tisdagen den 28 april kl. 18.30 för att diskutera aktuella frågor. Anmälan om deltagande kommer att efterfrågas via e-post efter påsk.

 

d) miljö- och jordbruksutskottet  kommer att bereda skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat jämte motioner.

 

e) en muntlig förfrågan ställts från utrikesutskottet om skatteutskottet vill yttra sig över yrkanden som rör skattefrågor i motion 2008/09:U14 av Urban Ahlin m.fl. (s) som väckts med anledning av Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (skr. 2008/09:85).

Utskottet beslutade att avge yttrande och uppdrog åt kansliet att skriva ett förslag till yttrande till nästa sammanträde den 14 april.

 

§ 3

Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde

Föredrogs proposition 2008/09:129.

Utskottet justerade betänkande 2008/09:SkU34.

 

 


 

§ 4

Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister

Föredrogs proposition 2008/09:133.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Övrigt

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 14 april kl. 11.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:20

 

 

§ 1–

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2009-02-11

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.