Protokoll utskottssammanträde 2008/09:21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:21

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09: 21

 

DATUM

2009-02-19

TID

10.00-10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2008/09:20.

 

§ 2

Närvarande vid utskottssammanträdet

 

Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans punkt 2.

 

§ 3

Överläggning med och information av regeringen om EU-frågor på migrationsområdet

 

Överläggning hölls med statsrådet Tobias Billström om:

 

Kampen mot illegal invandring i Medelhavsområdet

Dok. 5689/09, JAI39, ASIM 9

 

Svensk ståndpunkt enligt kommenterad dagordning för ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor, den 26–27 februari 2009 dagordningspunkt 6 var:

 

Initiativet från Italien, Malta, Cypern och Grekland innehåller delar som Sverige kan uttala sitt stöd för. Frågorna som lyfts fram i initiativet ingår som en naturlig del i diskussionerna om Stockholmsprogrammet.

 

Till exempel delar Sverige uppfattningen att EU:s övergripande strategi för migration är det naturliga ramverket för samarbete med transit- och ursprungsländerna runt Medelhavet. Sverige anser vidare att det är nödvändigt för EU:s medlemsstater att gemensamt motverka olaglig invandring och att verka för att tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU återvänder till sina hemländer. Samtidigt måste det givetvis i alla lägen finnas möjligheter att få skydd i EU, för flyktingar och personer som av andra anledningar är i behov av skydd. Sverige ser också positivt på kommissionens förslag om inrättande av ett stödkontor för asylfrågor. När det gäller diskussionen om ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna och om olika verktyg för detta, bör den ta sin utgångspunkt i hur befintliga instrument såsom flyktingfonden kan utnyttjas för detta ändamål.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

 

S- och mp-ledamöterna anmälde följande avvikande mening: Italien, Malta, Cypern och Grekland har presenterat ett initiativ som de anser bör ligga till grund för det s.k. Stockholmsprogrammet, som ska förhandlas fram under det svenska ordförandeskapet.

I den svenska ståndpunkten är det vissa delar i initiativet som regeringen ställer sig bakom, och vi delar några av dessa åsikter, bl.a. gällande synen på inrättande av ett stödkontor för praktiskt samarbete mellan asylmyndigheterna, och att diskussionen om ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna och om olika verktyg för detta bör ta sin utgångspunkt i hur befintliga instrument, som flyktingfonden, kan utnyttjas för detta ändamål.

Dock borde den svenska ståndpunkten också innehålla invändningar när det gäller kampen mot den olagliga invandringen. Ett 50-tal europeiska människorättsorganisationer, bl.a. Amnesty, har kritiserat Frontex för att inte följa internationell rätt. Människor har motats vid gränserna och inte fått möjlighet att söka asyl. Kritiken måste tas på allvar och en oberoende instans granska Frontex och dess verksamhet, innan budgeten mångdubblas.

När det gäller dialogen och samverkan med transit- och ursprungsländer så är den viktig, men utgångspunkten för initiativet är enbart hårdare kontroller av gränserna och samarbete i syfte att stärka deras asylsystem. Den svenska ståndpunkten borde i denna del vara att dialogen ska ha samarbete kring strategier för migration och utveckling som utgångspunkt, detta dels för att stärka det egna landet, dels för att färre ska vilja eller behöva lämna ursprungslandet, men också för att hitta fler lagliga vägar in i Europa.

 

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening: Den svenska ståndpunkten bör vara att avvisa initiativet från Italien, Malta, Cypern och Grekland. Den övergripande strategin för migration är vare sig lämplig som ramverk för att bemöta de svårigheter som dessa länder erfar eller som utgångspunkt för Stockholmsprogrammet. Detta för att den är ett led i harmoniseringsprocessen av asyl- och invandringspolitiken inom EU, och för att den i sig innebär ett hot mot asylrätten. Den utveckling som hittills skett av politiken inom detta område har i praktiken stoppat alla lagliga vägar till Europa och förvägrar i dag människor rätten att söka asyl. Den förda politiken innebär att människor tvingas i händerna på människosmugglare och till att riskera livet för att försöka ta sig hit. Den övergripande strategin är i sina delar ytterligare sätt att förstärka dessa hinder.

Den svenska ståndpunkten bör däremot vara att välkomna de förslag till förändringar i Dublinförordningen som initiativtagarna hänvisar till.

 

– Guantanamo

 

Svensk ståndpunkt enligt kommenterad dagordning för ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor, den 26–27 februari 2009 dagordningspunkt 12 a) var:

 

Sverige välkomnar den fortsatta dialogen mellan EU och USA om mänskliga rättigheter, inklusive olika aspekter på den stängning av Guantanamolägret som president Obama beslutat om. Sverige deltar i den analys och de diskussioner som förs inom EU med utgångspunkten att det är USA:s ansvar att respektera Guantanamofångarnas mänskliga rättigheter och att det är en fråga för varje medlemsstat att fatta nationellt beslut om att ta emot fångar för bosättning i det egna landet.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

 

V- och mp-ledamöterna anmälde följande avvikande mening: Den svenska ståndpunkten bör vara att välkomna att EU ska vara till hjälp i den process som pågår med att stänga Guantanamo och att EU-länderna därmed erbjuder skydd till personer som i dag sitter fängslade där. Det faktum att det finns före detta fångar som riskerar allvarlig förföljelse om de återvänder till hemlandet och som inte med säkerhet kan garanteras en fristad i USA kräver ett gemensamt agerande från EU-länderna.

 

Information lämnades om:

 

– Kommande förslag till förordning om inrättande av ett stödkontor för asylfrågor

– Tillämpningen av det s.k. rörlighetsdirektivet (2004/38/EG), KOM(2008) 840

Situationen för irakiska flyktingar

– VIS

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Kanslimeddelanden

 

Anmäldes besök av en delegation från Europaparlamentets utskott sysselsättning och sociala frågor, torsdagen den 5 mars 2009 kl. 10.00.

 

Utskottet beslutade att, tillsammans med Socialdepartementet, anordna ett offentligt seminarium om förordning 883/2004 samordning av de sociala trygghetssystemen, onsdagen den 1 april 2009 kl. 10.00.

 


 

§ 5

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 februari 2009 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 24 februari 2009

 

Gunnar Axén

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:21

 

§ 1-5

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s)   ersätter

Lena Hallengren (s) t.o.m. 2009-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.