Protokoll utskottssammanträde 2008/09:21

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:21

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21

 

DATUM

2009-04-02

TID

09.00–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information

Ordförande Roger Tiefensee och huvudsekreterare Leif Davidsson presenterar studiesociala kommitténs betänkande.

 

 

2 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:20 justeras.

 

 

3 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

 

4 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar motion 2008/09:Ub578 (kd) [tillägg till UbU17 Grundskolan].

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 

 

5 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar jämte motioner (jfr 6 § prot. nr 19).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU11 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar justeras.

 

Reservationer anmäls.

 

 

6 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:112 Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan (jfr 7 § prot. nr 19).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU16 Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan justeras.

 

 

7 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt motionsyrkanden om grundskolan (jfr 6 § prot. nr 14 och 4 § prot. nr 17).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU17 Grundskolan justeras.

 

Reservationer och ett särskilt yttrande anmäls.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 16 april 2009

 

 

Sofia Larsen

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:21

 

1-4 §§

5-7 §§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:21

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

 

- Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2009) 108 slutlig). Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet,

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

IKT-infrastrukturer för E-vetenskap.

 

- Birgitta Sandström, Malmö. Angående CSN, m.m.

(dnr 150-2110-2008/09).

 

För kännedom

 

- Jan Löfberg, Lund. Remissvar om Kårobligatorieutredningen,
SOU 2008:11 (Ref till Erland Ringborg.)

 

- Europaparlamentet, sessionen 2008–2009. Utdrag ur dokument
”Antagna texter”. från sammanträdet den 19 februari 2009. Europaparlamentets resolution om tillämpad forskning inom den gemensamma fiskeripolitiken.

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.