Protokoll utskottssammanträde 2008/09:22

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:22

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22

 

DATUM

2009-04-16

TID

09.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information

 

Caroline Liberg, Björn Åstrand och Carl Anders Säfström, Lärarutbildningskonventet, informerar om konventets syn på lärarutbildningen.

 

2 §

Information

Moa Neuman och Flemming Kristensen, Sveriges förenade studentkårer, informerar om organisationens syn på kårobligatoriet.

 

3 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:21 justeras.

 

4 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

5 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor [FPM-UbU13] jämte motionerna 2008/09:Ub25 (v) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub26 (s) yrk. 1, 2 och 2008/09:Ub27 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 


 

6 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande –kårobligatoriets avskaffande [FPM-UbU14] jämte motionerna 2008/09:Ub28 (mp) yrk 1, 2, 3, 4, 2008/09:Ub29 (v), 2008/09:Ub30 (s), 2008/09:Ub31 (s), 2008/09:Ub262 (m), 2008/09:Ub314 (m), 2008/09:Ub429 (m) och 2008/09:Ub606 yrk. 1, 2, 3, 4.

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 

7 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet [FPM-UbU18] jämte motionerna 2008/09:Ub23 (s) och 2008/09:Ub24 (s).

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 

8 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2008 (redog. 2008/09:RJ1) och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning under år 2008
(redog. 2008/09:RRS12).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU20 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2008 justeras.

 

9 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09:151 Sekretess inom yrkeshögskolan [FPM-UbU21].

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 


 

10 §

Fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet

 

Arbetsmarknadsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:138 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet.

 

Utskottet beslutar avstå från att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

11 §

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

 

Konstitutionsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna.

 

Utskottet beslutar avge yttrande.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

12 §

Ärendebehandling

 

För yttrande till konstitutionsutskottet behandlar utskottet proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna [FPM-UbU2y] jämte följdmotioner.

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 


 

13 §

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

 

Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

 

Utskottet beslutar avstå från att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 23 april 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:22

 

 

 

Inkomna skrivelser till UbU

 

 

-          Studentkåren i Borås, Lars Hedegård. Angående kårobligatoriets avskaffande (dnr 150-2271-2008/09).


För kännedom

-          Europeiska gemenskapernas kommission, Margot Wallström. Kommissionens svar på utbildningsutskottets utlåtande 2008/09:UbU3 Migration och rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem.

-          Europaparlamentet, sessionen 2009–2010. Utdrag ur dokument ”Antagna texter” från sammanträdesperioden 9–12 mars 2009.
- Europaparlamentets resolution om bidraget till diskussionerna om Lissabonstrategin vid Europeiska rådets vårmöte 2009.
- Europaparlamentets resolution om bättre karriärer och ökad rörlighet: ett europeiskt partnerskap för forskare.

-          Socialdepartementet, Ragnwi Marcelind och Maria Renström. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2009.

-          Rudolf Steinerhögskolan. Yttrande över betänkande SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.