Protokoll utskottssammanträde 2008/09:23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:23

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23

 

DATUM

2009-02-26

TID

08.00-09.15   09.30-09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ny suppleant

Vice ordförande hälsade Otto von Arnold (kd) välkommen som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

§ 2

Överläggning enligt 10 kap. 3 § RO inför det kommande klimatförändringsavtalet i Köpenhamn
Utskottet överlade med miljöminister Andreas Carlgren åtföljd av tjänstemännen Karin Rappsjö-Emanuelli, Lars-Åke Erikson, Loïc Viatte, Karin Sparrman, Harald Perby, Emilia Högquist och Mette Lyngsöe Svejgaard, samtliga från Miljödepartementet, om:

KOM (2009) 39 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén. På väg mot ett övergripande klimatförändringsavtal i Köpenhamn.


Underlag utgjordes av översänd promemoria från Miljödepartementet (dnr 170-1713-08/09).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt var att klimatfrågan är en avgörande utmaning och det är vårt ansvar såväl att vidta åtgärder som att visa på det ledarskap som krävs för att nå en bred och långsiktig internationell samsyn i klimatfrågan.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande och ställer sig bakom huvuddelen av förslagen i meddelandet. Det gäller såväl behovet av utsläppsminskningar i industri- respektive utvecklingsländer, behovet av stöd till de senare samt vikten av att insatser görs för att minska utsläpp från internationell sjöfart och flyg samt av HFC inom ramen för ett framtida avtal.

Det gäller också behovet av finansiering av åtgärder i utvecklingsländerna både vad avser anpassningsåtgärder och åtgärder för utsläppsminskning inklusive kapacitetsuppbyggnad. Regeringen är mån om att kommande rådsslutsatser, som kommer att baseras på kommissionens meddelande, betonar vikten av att nå framsteg i förhandlingarna samt klarlägger EU:s vilja att förhandla. Slutsatserna bör vidare stimulera andra parter till konstruktiv dialog vid kommande förhandlingsmöten. Uttalanden som görs i rådsslutsatserna bör vara fast förankrade i EU:s arbetsgrupper för de internationella förhandlingarna och i förekommande fall bygga på stabil vetenskaplig grund. Regeringen anser mot denna bakgrund att det kan fordras ytterligare klarlägganden kring syftet för de av kommissionen föreslagna institutionerna. . Regeringen anser att i den mån nya institutioner behöver upprättas bör dessa komplettera befintliga strukturer och institutioner. Regeringen vill också betona behovet av tydligare skrivningar om behovet av styrning och förvaltning i fråga om finansiering.

Vidare anser regeringen att det är väsentligt att behålla viss handlingsfrihet gällande hur en framtida finansieringsstruktur inom ramen för klimatkonventionen bör se ut.

 

Ordförande konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Företrädaren för (mp) anmälde följande avvikande mening:

Det är otillfredsställande att regeringen nöjer sig med att avfärda förslag till finansiering som sker genom öronmärkning, utan att ha ett eget konkret förslag. Ett förslag som baseras på öronmärkning av intäkter från auktionering av utsläppsrätter är betydligt bättre än inget förslag alls eller ett förslag som enbart baseras på frivilliga bidrag. Viktigare än att EU har en egen finansieringsmekanism är dock att det finns en global finansieringsmekanism som omfattar åtminstone alla OECD-länder. Detta bör regeringen driva.

Kostnadseffektivitet är viktigt men bör inte användas som argument för att minska utsläppen i tredje land i stället för i Sverige och EU. Utsläppen måste minskas i Sverige, EU och i andra länder med höga utsläpp per person. Finansiellt stöd till åtgärder i utvecklingsländer bör inte kopplas till krav på kompensation i form av utsläppsrätter. Detta bör regeringen driva.

Artikel 11: Regeringen bör verka för att ett kriterium avseende länders ackumulerade utsläpp av växthusgaser sedan 1990 enligt den s.k. GDR-ansatsen som bl.a. SEI utvecklat, ingår i kriterierna.

Artikel 32: Regeringen bör verka för att EU snarast tar ställning för ett förslag baserat på den s.k. GDR-ansatsen som bl.a. SEI utvecklat. Om endast en av de föreslagna ansatserna tas med bör det vara den första, en bidragsorienterad ansats ("contributory approach"), där bidragen fastställs enligt den GDR-inriktning som nämnts ovan.

Artikel 14: Regeringen bör med kraft verka för detta förslag om ett instrument för att kanalisera resurser till åtgärder för att främja förnybar energi och energieffektivisering i utvecklingsländer.

Artikel 25: Regeringen bör aktivt verka för att dessa förslag om ökade resurser till anpassning och internationellt samarbete blir genomförda.

Artikel 28: Regeringen bör aktivt verka för att det blir ett förslag om multilaterala försäkringsmöjligheter för att täcka förluster i u-länder efter katastrofer.

Artikel 34: Regeringen bör aktivt stödja förslaget om ett internationellt klimatfinansieringsforum under FN:s klimatkonvention.

 

(Numreringen avser förslaget till rådsslutsatser med anledning av KOM [2009] 39)

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Information inför miljöråd

Tjänstemän vid Miljödepartementet lämnade information inför Miljörådet den 2 mars 2009.

 

§ 4

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde den 19 februari 2009 justerades.

 

§ 5

Justering av utlåtande

Utskottet upptog till fortsatt behandling KOM (2008) 811 Grönbok om bioavfall i Europeiska unionen.

 

Utlåtande 2008/09:MJU17 Grönbok om bioavfall i Europeiska unionen justerades efter vissa ändringar.

 

En reservation anmäldes (mp).

 

§ 6

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:98 Kosterhavets nationalpark m.m.

Betänkande 2008/09:MJU19 Kosterhavets nationalpark m.m. justerades.

 

§ 7

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling motioner om fiskeripolitik m.m. (Framställning RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens insatser för ett hållbart fiske samt motioner om fiske från allmänna motionstiden 2008)

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

§ 8

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 9

Beslut om överläggning

Utskottet beslutade att överläggning med regeringen (Jordbruksdepartementet) om genomförandet av 2008 års översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige sker tisdagen den 9 juni 2009 kl. 10.30.

 

§ 10

Tack till ledamot
Ordförande tackade Dan Nilsson (s) för det gångna året då han varit ersättare i utskottet.

§ 11

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 10 mars 2009 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

Justeras den 10 mars 2009

 

 

Anders Ygeman

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:23

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

§ 6-7

8-11

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s) tjl. t o m 090301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m) tjl. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnlold (kd)

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s) ers. t o m 090301

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

Willemo Carlsson (m) ers. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-02-26

                                                                                                        Bilaga 2

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2008/09:23

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 2 - 24 februari 2009

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 38

2009-01-28

2009-02-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2006/493/EG om fastställande av beloppet för gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling för perioden 1 januari 2007–31 december 2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som ska koncentreras till regioner som kan komma ifråga för stöd inom ramen för konvergensmålet

KOM(2009) 40

2009-02-05

2009-02-05

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska gemenskapens handlingsplan för bevarande och förvaltning av hajar
{SEC(2009) 103}{SEC(2009) 104}{SEC(2009) 106}

SEK(2009) 104

2009-02-05

2009-02-05

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionen avdelningar Följedokument till Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om  Europeiska gemenskapens handlingsplan för bevarande och förvaltning av hajar Sammanfattning av konsekvensbedömningen
{COM(2009) 40 final}{SEC(2009) 103}       {SEC(2009) 106}

KOM(2009) 51

2009-02-10

2009-02-10

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Österrike av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje T25) i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG

KOM(2009) 56

2009-02-10

2009-02-10

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Österrike av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje MON810) i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (Endast den tyska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)

KOM(2009) 45

2009-02-10

2009-02-10

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om rättelse av direktiv 2008/73/EG om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området och om ändring av direktiven 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG, 2000/75/EG, beslut 2000/258/EG samt direktiven 2001/89/EG, 2002/60/EG och 2005/94/EG

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 63

2009-02-16

2009-02-16

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel Med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

SEK(2009) 229

2009-02-23

2009-02-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EGFJ:s utgifter. System för tidig varning nr 12/2008

K(2009)

1120

2009-02-13

2009-02-13

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den 13.2.2009 om fastställande av det lägsta försäljningspris som ska gälla inom ramen för den stående anbudsinfordran som har inletts genom förordning (EG) nr 877/2008 för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av det svenska interventionsorganet

K(2009)

1304

 

2009-02-20

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i januari 2009

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.