Protokoll utskottssammanträde 2008/09:23

Skatteutskottets protokoll 2008/09:23

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23

 

DATUM

2009-04-23

TID

10.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Kronofogdemyndigheten

Rikskronofogde Eva Lidström Adler, tillfälligt bitr. rikskronofogde Annika Stenberg och ekonomichef Ola Hägglund, Kronofogdemyndigheten, informerade och besvarade frågor om myndighetens verksamhet.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:22.

 

§ 3

Inkomna handlingar, m.m.

Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2.

 

Kanslichefen informerade om att riksdagens veteranförening håller årsmöte onsdagen den 6 maj och då inbjuds de veteraner som har anknytning till skatteutskottet till Öppet Hus hos skatteutskottets kansli mellan kl. 10.00–11.00.

 

Kanslichefen påminde om att proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl. kommer att behandlas efter sommaren. Utskottet har även berett socialförsäkringsutskottet att yttra sig i ärendet.

 

§ 4

Vårens sammanträdes- och ärendeplan

Kanslichefen gick igenom vårens sammanträdes- och ärendeplan.

 

§ 5

Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna

Föredrogs proposition 2008/09:136 och motioner.

 

Utskottet beslutade att till konstitutionsutskottet – under förutsättning av detta utskotts medgivande – överlämna motion 2008/09:Sk17 yrkande 1 av Ulf Holm m.fl. (mp).

 

I övrigt bordlades ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 


 

§ 6

Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Föredrogs proposition 2008/09:178 och motion.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Frihet och inflytande – kårobliatoriets avskaffande

Fortsattes behandlingen av yttrandet till utbildningsutskottet över proposition 2008/09:154 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2008/09:SkU8y.

Anmäldes avvikande mening av mp och särskilt yttrande av s och v.

 

§ 8

En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

Föredrogs fråga om yttrande till miljö och jordbruksutskottet över proposition 2008/09:162 och motioner.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Övrigt

I direkt anslutning till sammanträdet tog delegationen emot en uppvakning från Svenskt Näringsliv med anledning av proposition 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder.

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 28 april kl. 11.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:23

 

 

§ 1–5

§ 6

7–

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2009-02-11

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.