Protokoll utskottssammanträde 2008/09:24

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:24

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24

 

DATUM

2009-05-05

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:23 justeras.

 

2 §

Anmälan av yttrande

 

Anmäldes yttrande från skatteutskottet, 2008/09:SkU8y, över
proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande.

 

3 §

Justering av förslag till betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande jämte motioner (jfr 6 § prot.nr 22 och 2 § i detta protokoll).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU14 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande justeras.

 

Reservationer anmäls.

 

4 §

Justering av förslag till betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet jämte motioner (jfr 7 § prot.nr 22).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU18 Forskarutbildning med profilering och kvalitet justeras.

 

En reservation anmäls.

 


 

5 §

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

 

Konstitutionsutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 2–14, jämte eventuella motioner som kan komma att väckas i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutar avstå från att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

6 §

Fråga om yttrande till finansutskottet

 

Finansutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008 och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde

 

Utskottet beslutar avstå från att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

7 §

Fråga om yttrande till finansutskottet

 

Finansutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:99 vårtilläggsbudget till stadsbudgeten för 2009 och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutar avstå från att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

8 §

Ärendebehandling

 

För eventuellt yttrande till finansutskottet behandlar utskottet proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkt 1, jämte motionerna 2008/09:Fi25 (s) yrk. 7, 2008/09:Fi26 (v) yrk. 7 och 2008/09:Fi27 (mp) yrk. 7 och 8.

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

En avvikande mening anmäls.

 


 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 14 maj 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:24

 

1-7§§

8 §

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.