Protokoll utskottssammanträde 2008/09:25

Trafikutskottets protokoll 2008/09:25

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25

 

DATUM

2009-05-07

TID

Kl. 10.00-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Information om ITS-världskongressen 2009

Koordinator Alf Pettersson informerar utskottet om ITS-världskongressen den 21-25 september 2009 i Stockholm.

 

§ 2

Protokollsjustering

Justering av protokoll 2008/09:23 från den 23 april 2009 och 2008/09:24 från den 5 maj 2009.

 

§ 3

Mål för framtidens resor och transporter


Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU14 Mål för framtidens resor och transporter.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2008/09:TU14 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

1.      Avslag på propositionen (punkt 1)
av s-, v- och mp-ledamöterna.

2.      Funktionsmål och hänsynsmål (punkt 3)
av s-, v- och mp-ledamöterna.

  1. De transportpolitiska målens tillämpning (punkt 4)
    av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 4

Regeringens skrivelse om 2006 års sjöarbetskonvention

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU15 Regeringens skrivelse om 2006 års sjöarbetskonvention.

 

Förslag till betänkande 2008/09:TU15 justeras.

 


 

§ 5

En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling yttrande 2008/09:TU2y En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat.

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till yttrande 2008/09:TU2y justeras.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 6

Frågor om yttranden

 

Utskottet behandlar fråga om yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2009.

Utskottet beslutar att inte avge yttrande.

 

Utskottet behandlar fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2008.

Utskottet beslutar att inte avge yttrande.

 

Utskottet behandlar frågor om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 2-14 jämte motioner.

Utskottet beslutar att inte avge yttrande.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 7

Inkommen skrivelse

 

Anmäls till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 12 maj 2009 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2009-05-12

 

 

Lena Hallengren

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:25

 

§ 1

§ 2-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2009-05-07

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:25

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

Dubbelspårsutbyggnaden Godsstråket Bergslagen, etapp Motala-Norrsten

Jan William, Motala                                                                       Göteborg
RD-160-2378-2008/09

 

Ja

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.